החברה מזמינה בזאת הצעות מחיר להפעלת קיוסק ומשאית אוכל
תיאור הנכסים ותנאי הפעלתם הם כמפורט במסמכי ההליך, שניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת https://hadera-tour.city סיור מציעים יתקיים ביום 15.4.2024 בשעה 13:00 בחוף גבעת אולגה, נקודת המפגש בכניסה לחוף המרכזי. השתתפות בסיור המציעים מהווה תנאי סף להשתתפות בהליך. החברה תהיה ראשית לקבוע סיורים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. שאלות והבהרות בנוגע למסמכי ההליך תתקבלנה בכתב בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר להליך להפעלת נכסים בחוף גבעת אולגה בחדרה, וזאת עד ליום 21.4.2024 בשעה 10:00 . את השאלות יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו [email protected] בהתאם להוראות הקבועות מכרז. את ההצעות ומסמכי ההליך ממולאים וחתומים בידי המציע ובהתאם לדרישות ההליך, יש למסור במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר ההליך ולהפקיד בתיבה הנמצאת במשרדי החברה ביום 1.5.2024 משעה 9:00 ולא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק. את מסמכי ההליך לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה בהליך לחתום ניתן לרכוש תמורת סכום של 1,000 ₪ כולל מע"מ. התשלום לא יוחזר בכל מקרה. את הרכישה יש לבצע במשרדי החברה ברחוב האומן 17 בניין A סנטר, קומה 3, חדרה. בימים א' – ה' בין השעות 15:00-09:00 , החל מיום 10.4.2024 מהשעה 16.00 ניתן לעיין ללא תשלום בחוברת ההליך במשרדי החברה או באתר האינטרנט של החברה. פרטים נוספים ניתן לקבל אצל הגב' קרן דואני בכתובת הדוא"ל הרשומה לעיל.

לעיון במסמכי המכרז לחץ כאן