נ.ח.ל חדרה – נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ, )להלן- החברה( מזמינה בזאת הצעות להפעלת בית קפה בבית פיינברג בחדרה, הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

להפעלת בית קפה בבית פיינברג בחדרה נ.ח.ל חדרה – נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ,(להלן- החברה) מזמינה בזאת הצעות להפעלת בית קפה בבית פיינברג בחדרה, הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז. 

את מסמכי המכרז לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ניתן לרכוש תמורת סכום של 2,000 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר)במשרדי החברה ברחוב האומן ,17 בניין A סנטר קומה ,3 (להלן: "משרדי החברה") בימים א' – ה' בין השעות ,15:00-9:00 החל מיום .4.1.24 

ניתן לעיין ללא תשלום בחוברת המכרז באתר האינטרנט של חברת נחלים בכתובת /city.tour-hadera://https או במשרדי החברה בכתובת ובשעות הרשומות לעיל. 

את ההצעות ומסמכי המכרז ממולאים וחתומים בידי המציע ובהתאם לדרישות המכרז, יש למסור במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז ולהפקיד בתיבת המכרזים, במשרדי החברה עד ליום 4.2.24 לא יאוחר מהשעה 14:00 בדיוק. 

סיור מציעים יתקיים ביום 15.1.24 בשעה 13:00 בכתובת בית הקפה ברחוב ז'בוטינסקי פינת הגיבורים בחדרה. השתתפות בסיור המציעים מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. 

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז תתקבלנה בכתב בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז להפעלת בית קפה בבית פיינברג בחדרה, וזאת עד ליום 22.1.24 בשעה .12:00

את השאלות יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו [email protected] בהתאם להוראות הקבועות במכרז. פרטים נוספים ניתן לקבל אצל הגב' קרן דואני בכתובת הדוא"ל הרשומה לעיל. 

לעיון במסמכי המכרז לחץ כאן