נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ (להלן-החברה) מודיעה בזאת על פרסום מכרז פומבי מס' 4/20 להפעלת רוכלות בכפר הים בחדרה (להלן-המכרז). הזוכה במכרז יידרש להפעיל את הרוכלות במשך עונת הרחצה תוך מכירת שתיה קרה וחמה, ארטיקים וגלידות, שייקים, חטיפים וכריכים סגורים ומבלי שיבצע בישול או טיגון מכל סוג שהוא והכל בהתאם לתנאי המכרז והחוזה.

מציע המעוניין לעיין במסמכי המכרז רשאי לעשות זאת במשרדי החברה שברח' אחד העם 9, חדרה (בניין בית קורן 2 קומה 1) בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 077-5408022 המופיע מטה או לפנות לחברה באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת [email protected] ולקבל את מסמכי המכרז בדוא"ל לעיונו. 

תשומת לב המציעים כי אחד התנאים להגשת הצעות הוא רכישת מסמכי המכרז בעלות של 500 ₪.

מפגש לצורכי הבהרות וסיור מציעים יתקיים ביום 26.5.20 בשעה 10:00 בכניסה לכפר הים.

ההשתתפות במפגש ובסיור מציעים הינו תנאי להגשת הצעה.

ההצעות ומסמכי ההליך יוגשו כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז בידי המציע, ויימסרו במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה עליה מצוין שם ההליך ומספר ההליך ויופקדו בתיבת המכרזים במשרדי החברה שברח' אחד העם 9, חדרה (בניין בית קורן 2 קומה 1) עד ליום 4.6.20 לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק.

כל סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור בנוסחי המכרז המלאים- ייגבר האמור בנוסחי המכרזים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון 077-5408022 שלוחה 5 תמר גניש.

בברכה,

נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ מכרז פומבי מספר 4/20   להפעלת רוכלות בכפר הים בחדרה נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ (להלן-החברה) מודיעה בזאת על פרסום מכרז פומבי מס' 4/20 להפעלת רוכלות בכפר הים בחדרה (להלן-המכרז).  הזוכה במכרז יידרש להפעיל את הרוכלות במשך עונת הרחצה תוך מכירת שתיה קרה וחמה, ארטיקים וגלידות, שייקים, חטיפים וכריכים סגורים ומבלי שיבצע בישול או טיגון מכל סוג שהוא והכל בהתאם לתנאי המכרז והחוזה.  מציע המעוניין לעיין במסמכי המכרז רשאי לעשות זאת במשרדי החברה שברח' אחד העם 9, חדרה (בניין בית קורן 2 קומה 1) בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 077-5408022 המופיע מטה או לפנות לחברה באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת tamar@nhlhadera.co.il ולקבל את מסמכי המכרז בדוא"ל לעיונו.  תשומת לב המציעים כי אחד התנאים להגשת הצעות הוא רכישת מסמכי המכרז בעלות של 500 ₪. מפגש לצורכי הבהרות וסיור מציעים יתקיים ביום 26.5.20 בשעה 10:00 בכניסה לכפר הים.  ההשתתפות במפגש ובסיור מציעים הינו תנאי להגשת הצעה.  ההצעות ומסמכי ההליך יוגשו כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז בידי המציע, ויימסרו במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה עליה מצוין שם ההליך ומספר ההליך ויופקדו בתיבת המכרזים במשרדי החברה שברח' אחד העם 9, חדרה (בניין בית קורן 2 קומה 1) עד ליום 4.6.20 לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק.   כל סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור בנוסחי המכרז המלאים- ייגבר האמור בנוסחי המכרזים. לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון 077-5408022 שלוחה 5 תמר גניש.  בברכה, נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ