נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ (להלן-החברה) מודיעה בזאת על פרסום מכרז פומבי מס' 3/20 להפעלת חוף אולגה בחדרה (להלן-המכרז).

המכרז כולל הפעלה של החוף במשך עונת הרחצה ובתוך כך הצבה והפעלה של משאית אוכל בחוף בהתאם לרישיון רוכלות, השכרת מתקני חוף (כיסאות, שולחנות ושימשיות) לאורך כל חוף אולגה וקיום פעילויות ציבוריות בטיילת בכפוף לאישור החברה/העירייה, הכל כאמור בהוראות מכרז.

מציע המעוניין לעיין במסמכי המכרז רשאי לעשות זאת במשרדי החברה שברח' אחד העם 9, חדרה (בניין בית קורן 2 קומה 1) בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 077-5408022 המופיע מטה או לפנות לחברה באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת [email protected] ולקבל את מסמכי המכרז בדוא"ל לעיונו. 

תשומת לב המציעים כי אחד התנאים להגשת הצעות הוא רכישת מסמכי המכרז בעלות של 500 ₪.

מפגש לצורכי הבהרות וסיור מציעים יתקיים ביום 13.5.20 בשעה 10:00 במשרדי אגף החופים בחוף אולגה.

ההשתתפות במפגש ובסיור מציעים הינו תנאי להגשת הצעה.

כל סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור בנוסחי המכרז המלאים- ייגבר האמור בנוסחי המכרזים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון 077-5408022 שלוחה 5 אצל הגב' תמר גניש.

בברכה,

נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

 נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ (להלן-החברה) מודיעה בזאת על פרסום מכרז פומבי מס' 3/20 להפעלת חוף אולגה בחדרה (להלן-המכרז). המכרז כולל הפעלה של החוף במשך עונת הרחצה ובתוך כך הצבה והפעלה של משאית אוכל בחוף בהתאם לרישיון רוכלות, השכרת מתקני חוף (כיסאות, שולחנות ושימשיות) לאורך כל חוף אולגה וקיום פעילויות ציבוריות בטיילת בכפוף לאישור החברה/העירייה, הכל כאמור בהוראות מכרז. מציע המעוניין לעיין במסמכי המכרז רשאי לעשות זאת במשרדי החברה שברח' אחד העם 9, חדרה (בניין בית קורן 2 קומה 1) בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 077-5408022 המופיע מטה או לפנות לחברה באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת tamar@nhlhadera.co.il ולקבל את מסמכי המכרז בדוא"ל לעיונו.  תשומת לב המציעים כי אחד התנאים להגשת הצעות הוא רכישת מסמכי המכרז בעלות של 500 ₪. מפגש לצורכי הבהרות וסיור מציעים יתקיים ביום 13.5.20 בשעה 10:00 במשרדי אגף החופים בחוף אולגה.  ההשתתפות במפגש ובסיור מציעים הינו תנאי להגשת הצעה.  כל סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור בנוסחי המכרז המלאים- ייגבר האמור בנוסחי המכרזים. לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון 077-5408022 שלוחה 5 אצל הגב' תמר גניש.  בברכה, נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ