נ.ח.ל חדרה – נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ, (להלן- החברה) מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותי הפקת אירועים (אירועים קטנים), הכל בהתאם למפורט במכרז ובהסכם ההתקשרות כחלק בלתי נפרד ממנו.

במסמכי המכרז לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ניתן לרכוש בעלות של 500 ₪ (כולל מע"מ) במשרדי החברה ברחוב אחד העם 9, חדרה (בניין בית קורן 2 קומה 1) (להלן- משרדי החברה) בימים א' – ה' בין השעות 15:00-08:00, החל מיום 12.2.20 ניתן לעיין במסמכי המכרז (ללא תשלום) במשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל.

את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בידי המציע ובהתאם לדרישות המכרז, יש למסור במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז ולהפקיד בתיבת המכרזים, במשרדי החברה  עד ליום 25.2.20, לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוה  ביותר או הצעה כל שהיא.

תנאי הסף להשתתפות במכרז הם כדלקמן:

המציע בעל ניסיון של 7 שנים לפחות בתחום הפקת האירועים.

המציע בעל ניסיון, בין השנים 2014 ועד למועד הגשת ההצעות במכרז בהפקה של 2 אירועים לפחות בתקציב של 250,000 ₪ כל אירוע כאשר בשני אירועים לפחות השתתפו בפועל לפחות 4,000 אנשים ובאירוע אחד לפחות השתתפו בפועל לפחות 10,000 אנשים.

"תקציב האירוע"- עלות הפקת האירוע לא כולל הכנסות מחסויות, משרדי ממשלה, מבעלי דוכנים למיניהם, מכירת כרטיסים וכו'. 

"כמות משתתפים"- כמות משתתפים לעניין סעיף זה עניינה כמות משתתפים בפועל ביום מסוים (ולא בכמה ימים במצטבר).

המציע מעסיק ביחסי עובד מעביד לפחות 3 שכירים בתחום הפקת האירועים. ככל שהמציע אינו תאגיד (קרי, עוסק מורשה, אזי נדרשת העסקה של 2 עובדים כאמור מלבד המציע). 

המציע בעל מחזור כספי שנתי שלא יפחת מ-2,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים 2018-2016 או בכל אחת מהשנים 2019-2017.

המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית להשתתפות במכרז.

המציע רכש את מסמכי המכרז בעלות של 500 ₪ כולל מע"מ.

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, הניסיון יהא של המציע עצמו וכל האסמכתאות, האישורים והמסמכים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המציע במכרז, הכל לפי ההקשר והעניין.

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז תתקבלנה בכתב בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז נושא מודעה זו, וזאת עד ליום  19.2.20 בשעה 14:00. את השאלות יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו [email protected]. שאלות  יועברו בפורמט word בלבד ובמבנה של טבלה.

מענה החברה לשאלות הבהרה (ככל שהיא תחליט לתת מענה), יועלו לאתר האינטרנט שלה בכתובת  http://hadera-tour.city/ (חדרה-האתר לתיירות ובילוי) וכל מציע יצרפם להצעתו כשהם חתומים כחלק בלתי נפרד ממנה. יובהר ויודגש כי האחריות לוודא כי החברה הפיצה מענה לשאלות ההבהרה מוטלת על המציעים בלבד ולא תישמע כל טענה ממציע או מציע פוטנציאלי ולפיה הוא לא קיבל/ידע כי הופץ מענה על ידי החברה.

כל סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז- ייגבר האמור במסמכי המכרז.

 פרטים נוספים ניתן  לקבל אצל הגב' תמר גניש בטלפון מס' 077-5408022 שלוחה 5. 

                                                                       

                                                                עדי אליאס, מנכ"לית

                                                                  נ.ח.ל חדרה – נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

*שימו לב: מכרז פומבי מס' 02/20 - מסמך שינויים והבהרות מס' 1- הודעה על תיקון טעות סופר בנוסח הערבות בנקאית*

שימו לב: מכרז פומבי מס' 02/20 למתן שירותי הפקות אירועים. מסמך שינויים והבהרות מס' 2 (בהודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות- מענה לשאלות המשתתפים ועדכון תנאי הסף של המכרז)

 

נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ              מכרז פומבי מס' 2/20 למתן שירותי הפקת אירועים נ.ח.ל חדרה – נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ, (להלן- החברה) מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותי הפקת אירועים (אירועים קטנים), הכל בהתאם למפורט במכרז ובהסכם ההתקשרות כחלק בלתי נפרד ממנו. במסמכי המכרז לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ניתן לרכוש בעלות של 500 ₪ (כולל מע"מ) במשרדי החברה ברחוב אחד העם 9, חדרה (בניין בית קורן 2 קומה 1) (להלן- משרדי החברה) בימים א' – ה' בין השעות 15:00-08:00, החל מיום 12.2.20 ניתן לעיין במסמכי המכרז (ללא תשלום) במשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל. את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בידי המציע ובהתאם לדרישות המכרז, יש למסור במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז ולהפקיד בתיבת המכרזים, במשרדי החברה עד ליום 25.2.20, לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק. אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוה ביותר או הצעה כל שהיא. תנאי הסף להשתתפות במכרז הם כדלקמן: •	המציע בעל ניסיון של 7 שנים לפחות בתחום הפקת האירועים. •	המציע בעל ניסיון, בין השנים 2014 ועד למועד הגשת ההצעות במכרז בהפקה של 2 אירועים לפחות בתקציב של 250,000 ₪ כל אירוע כאשר בשני אירועים לפחות השתתפו בפועל לפחות 4,000 אנשים ובאירוע אחד לפחות השתתפו בפועל לפחות 10,000 אנשים. "תקציב האירוע"- עלות הפקת האירוע לא כולל הכנסות מחסויות, משרדי ממשלה, מבעלי דוכנים למיניהם, מכירת כרטיסים וכו'. "כמות משתתפים"- כמות משתתפים לעניין סעיף זה עניינה כמות משתתפים בפועל ביום מסוים (ולא בכמה ימים במצטבר). •	המציע מעסיק ביחסי עובד מעביד לפחות 3 שכירים בתחום הפקת האירועים. ככל שהמציע אינו תאגיד (קרי, עוסק מורשה, אזי נדרשת העסקה של 2 עובדים כאמור מלבד המציע). •	המציע בעל מחזור כספי שנתי שלא יפחת מ-2,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים 2018-2016 או בכל אחת מהשנים 2019-2017. •	המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית להשתתפות במכרז. •	המציע רכש את מסמכי המכרז בעלות של 500 ₪ כולל מע"מ. •	ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, הניסיון יהא של המציע עצמו וכל האסמכתאות, האישורים והמסמכים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המציע במכרז, הכל לפי ההקשר והעניין. שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז תתקבלנה בכתב בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז נושא מודעה זו, וזאת עד ליום 19.2.20 בשעה 14:00. את השאלות יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו tamar@nhlhadera.co.il.שאלות יועברו בפורמט word בלבד ובמבנה של טבלה. מענה החברה לשאלות הבהרה (ככל שהיא תחליט לתת מענה), יועלו לאתר האינטרנט שלה בכתובת http://hadera-tour.city/ (חדרה-האתר לתיירות ובילוי) וכל מציע יצרפם להצעתו כשהם חתומים כחלק בלתי נפרד ממנה. יובהר ויודגש כי האחריות לוודא כי החברה הפיצה מענה לשאלות ההבהרה מוטלת על המציעים בלבד ולא תישמע כל טענה ממציע או מציע פוטנציאלי ולפיה הוא לא קיבל/ידע כי הופץ מענה על ידי החברה. כל סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז- ייגבר האמור במסמכי המכרז.  פרטים נוספים ניתן לקבל אצל הגב' תמר גניש בטלפון מס' 077-5408022 שלוחה 5.                                                                     עדי אליאס, מנכ"לית                                  נ.ח.ל חדרה – נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ