החברה מתכבדת בזאת להשיב על השאלות שהועברו בקשר עם ההליך שבנדון