נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ (להלן-החברה) מזמינה למתן זיכיון להצבה והפעלה של עגלת מזון בחוף גבעת אולגה בחדרה והכל בהתאם למפורט במסמכי הקול קורא. נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ (להלן-החברה) מזמינה למתן זיכיון להצבה והפעלה של עגלת מזון בחוף גבעת אולגה בחדרה והכל בהתאם למפורט במסמכי הקול קורא.

את מסמכי הקול קורא לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה לחתום ניתן לרכוש תמורת סכום של 500 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר) במשרדי החברה ברחוב הנשיא 21 חדרה קומה 3 בימים א' – ה' בין השעות 15:00-08:00, החל מיום 7.7.19 ניתן לעיין ללא תשלום בחוברת הקול קורא במשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל או לקרוא את טפסי המכרז בלחיצה כאן

את ההצעות ואת כל מסמכי הקול קורא כשהם חתומים ע״י המציע יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה מצוין "קול קורא מס' 4/2019 למתן זיכיון להצבה והפעלה של עגלת מזון בחוף גבעת אולגה בחדרה" ולהכניסם לתיבת המכרזים במשרדי החברה, לא יאוחר מיום 17.7.19 בשעה 14:00.

מפגש לצורכי הבהרות יערך ביום 10.7.19, שעה 11:30 במשרדי אגף החופים, חוף אולגה. המפגש הנו חובה ותנאי להשתתפות ולהגשת בקול הקורא.

 המציע יהא חייב להמציא אישור כי הוא מנהל ספרי חשבונות כחוק, וכי יש לו ניסיון והמלצות, הכל כמפורט בתנאי הקול קורא.

 להבטחת הצעתו יצרף המציע ערבות בנקאית בנוסח המצ"ב למסמכי הקול קורא.

 החברה תבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות ורק מציע העומד בתנאי הסף, תבוא בחשבון הצעתו.                                                                                        

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

 שאלות הבהרה ניתן להעביר עד לא יאוחר מיום 11.7.19 בשעה 14:00 בהתאם להוראות ההליך.

 כל סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי ההליך- ייגבר האמור במסמכי ההליך.

 לפרטים ניתן לפנות לגב' תמר גניש בטל': 077-5408022 שלוחה 5.

                                                                        

                                                                                 בכבוד רב,                                             

                                        נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ                                                                                               

קול קורא מס' 4/2019   למתן זיכיון להצבה והפעלה של עגלת מזון בחוף גבעת אולגה בחדרה נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ (להלן-החברה) מזמינה למתן זיכיון להצבה והפעלה של עגלת מזון בחוף גבעת אולגה בחדרה והכל בהתאם למפורט במסמכי הקול קורא. את מסמכי הקול קורא לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה לחתום ניתן לרכוש תמורת סכום של 500 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר) במשרדי החברה ברחוב הנשיא 21 חדרה קומה 3 בימים א' – ה' בין השעות 15:00-08:00, החל מיום 7.7.19 ניתן לעיין ללא תשלום בחוברת הקול קורא במשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל. את ההצעות ואת כל מסמכי הקול קורא כשהם חתומים ע״י המציע יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה מצוין "קול קורא מס' 4/2019 למתן זיכיון להצבה והפעלה של עגלת מזון בחוף גבעת אולגה בחדרה" ולהכניסם לתיבת המכרזים במשרדי החברה, לא יאוחר מיום 17.7.19 בשעה 14:00. מפגש לצורכי הבהרות יערך ביום 10.7.19, שעה 11:30 במשרדי אגף החופים, חוף אולגה. המפגש הנו חובה ותנאי להשתתפות ולהגשת בקול הקורא. המציע יהא חייב להמציא אישור כי הוא מנהל ספרי חשבונות כחוק, וכי יש לו ניסיון והמלצות, הכל כמפורט בתנאי הקול קורא. להבטחת הצעתו יצרף המציע ערבות בנקאית בנוסח המצ"ב למסמכי הקול קורא. החברה תבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות ורק מציע העומד בתנאי הסף, תבוא בחשבון הצעתו. 	 אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא. שאלות הבהרה ניתן להעביר עד לא יאוחר מיום 11.7.19 בשעה 14:00 בהתאם להוראות ההליך. כל סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי ההליך- ייגבר האמור במסמכי ההליך. לפרטים ניתן לפנות לגב' תמר גניש בטל': 077-5408022 שלוחה 5.                                                                              בכבוד רב,                                            נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ