נ.ח.ל חדרה – נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ, (להלן- החברה) מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותים בנושא מיצוי תקציבי תמיכות, הכל בהתאם למפורט במסמכי הקול הקורא. *שימו לב למסמך ההבהרות בסוף העמוד*

 

את מסמכי הקול הקורא לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה בהליך לחתום ניתן לקבל ללא עלות במשרדי החברה ברחוב הנשיא 21, חדרה, קומה 3 (להלן- משרדי החברה) בימים א' – ה' בין השעות 15:00-08:00, החל מיום 7.7.19  ניתן לעיין ללא תשלום בחוברת הקול הקורא במשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל או להורידה מאתר האינטרנט של החברה בלחיצה כאן או מאתר האינטרנט של העירייה בכתובת www.hadera.muni.il.

 

 

את ההצעות ומסמכי הקול הקורא כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בידי המציע ובהתאם לדרישות הקול הקורא, יש למסור במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר ההליך ולהפקיד בתיבת המכרזים, במשרדי החברה  עד ליום  28.7.19, לא יאוחר מהשעה 14:00 בדיוק.

 

המציע  בהליך יהא חייב להמציא אישור כי הוא מנהל ספרי חשבונות כחוק וכי יש לו הניסיון והיכולות, כדרישות ההליך.

 

החברה תבחן את ההצעות, כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בדרישות הקול הקורא יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות.

 

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כל שהיא.

 

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי הקול הקורא תתקבלנה בכתב בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר להליך נושא מודעה זו, וזאת עד ליום 14.7.19 בשעה 14:00. את השאלות יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו [email protected].שאלות  יועברו בפורמט word בלבד ובמבנה של טבלה.

 

מענה החברה לשאלות הבהרה (ככל שהיא תחליט לתת מענה), יועלו לאתר האינטרנט שלה בכתובת  http://hadera-tour.city/ (חדרה-האתר לתיירות ובילוי) וכל מציע יצרפם להצעתו כשהם חתומים כחלק בלתי נפרד ממנה.  יובהר ויודגש כי האחריות לוודא כי החברה הפיצה מענה לשאלות ההבהרה באתר האינטרנט האמור מוטלת על המציעים בלבד ולא תישמע כל טענה ממציע או מציע פוטנציאלי ולפיה הוא לא קיבל/ידע כי הופץ מענה על ידי החברה.

 

פרטים נוספים ניתן  לקבל אצל הגב' תמר גניש בטלפון מס' 077-5408022.

                                                                        

                                                              עדי אליאס, מנכ"לית

נ.ח.ל חדרה – נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

 

 נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ                 קול קורא מס' 3/19 למתן שירותים בנושא מיצוי תקציבי תמיכות נ.ח.ל חדרה – נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ, (להלן- החברה) מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותים בנושא מיצוי תקציבי תמיכות, הכל בהתאם למפורט במסמכי הקול הקורא. את מסמכי הקול הקורא לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה בהליך לחתום ניתן לקבל ללא עלות במשרדי החברה ברחוב הנשיא 21, חדרה, קומה 3 (להלן- משרדי החברה) בימים א' – ה' בין השעות 15:00-08:00, החל מיום 7.7.19 ניתן לעיין ללא תשלום בחוברת הקול הקורא במשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל. את ההצעות ומסמכי הקול הקורא כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בידי המציע ובהתאם לדרישות הקול הקורא, יש למסור במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר ההליך ולהפקיד בתיבת המכרזים, במשרדי החברה עד ליום 28.7.19, לא יאוחר מהשעה 14:00 בדיוק. המציע בהליך יהא חייב להמציא אישור כי הוא מנהל ספרי חשבונות כחוק וכי יש לו הניסיון והיכולות, כדרישות ההליך. החברה תבחן את ההצעות, כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בדרישות הקול הקורא יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות. אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כל שהיא. שאלות והבהרות בנוגע למסמכי הקול הקורא תתקבלנה בכתב בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר להליך נושא מודעה זו, וזאת עד ליום 14.7.19 בשעה 14:00. את השאלות יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו tamar@nhlhadera.co.il.שאלות יועברו בפורמט word בלבד ובמבנה של טבלה. מענה החברה לשאלות הבהרה (ככל שהיא תחליט לתת מענה), יועלו לאתר האינטרנט שלה בכתובת http://hadera-tour.city/ (חדרה-האתר לתיירות ובילוי) וכל מציע יצרפם להצעתו כשהם חתומים כחלק בלתי נפרד ממנה. יובהר ויודגש כי האחריות לוודא כי החברה הפיצה מענה לשאלות ההבהרה באתר האינטרנט האמור מוטלת על המציעים בלבד ולא תישמע כל טענה ממציע או מציע פוטנציאלי ולפיה הוא לא קיבל/ידע כי הופץ מענה על ידי החברה. פרטים נוספים ניתן לקבל אצל הגב' תמר גניש בטלפון מס' 077-5408022.                                                                     עדי אליאס, מנכ"לית נ.ח.ל חדרה – נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

 למסמך שינויים והבהרות בקול הקורא (21.7.19) לחצו כאן