נ.ח.ל חדרה – נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ, (להלן- החברה) מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותי עזרה ראשונה בחופי רחצה ובאתרים נוספים ברחבי העיר חדרה, הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז. שמו ל להודעת העדכון

  

את מסמכי המכרז לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ניתן לרכוש תמורת סכום של 500 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר) במשרדי החברה ברחוב הנשיא 21, חדרה, קומה 3 (להלן- משרדי החברה) בימים א' – ה' בין השעות 15:00-08:00, החל מיום  24.6.19 ניתן לעיין ללא תשלום בחוברת המכרז במשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל.

 

את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בידי המציע ובהתאם לדרישות המכרז, יש למסור במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז ולהפקיד בתיבת המכרזים, במשרדי החברה  ביום  3.7.19, לא יאוחר מהשעה 14:00 בדיוק.

 

המציע  במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הוא מנהל ספרי חשבונות כחוק וכי יש לו הניסיון והיכולות, כדרישות המכרז, ולהמציא ערבות בנקאית בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

 

החברה תבחן את ההצעות, כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בדרישות המכרז יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוה  ביותר או הצעה כל שהיא.

 

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז תתקבלנה בכתב בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז נושא מודעה זו, וזאת עד ליום 25.6.19 בשעה 14:00. את השאלות יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו [email protected].שאלות  יועברו בפורמט word בלבד ובמבנה של טבלה.

 

מענה החברה לשאלות הבהרה (ככל שהיא תחליט לתת מענה), יועלו לאתר האינטרנט שלה בכתובת  http://hadera-tour.city/ (חדרה-האתר לתיירות ובילוי) וכל מציע יצרפם להצעתו כשהם חתומים כחלק בלתי נפרד ממנה.  יובהר ויודגש כי האחריות לוודא כי החברה הפיצה מענה לשאלות ההבהרה באתר האינטרנט האמור מוטלת על המציעים בלבד ולא תישמע כל טענה ממציע או מציע פוטנציאלי ולפיה הוא לא קיבל/ידע כי הופץ מענה על ידי החברה.

 

פרטים נוספים ניתן  לקבל אצל הגב' תמר גניש בטלפון מס' 077-5408022 שלוחה 5.

                               

                                                              עדי אליאס, מנכ"לית

נ.ח.ל חדרה – נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

 

 


למסמך הבהרה מספר 1 לגבי המכרז לחצו כאן

                                         

 נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ                  מכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי עזרה ראשונה בחופי רחצה ובאתרים נוספים ברחבי העיר חדרה  נ.ח.ל חדרה – נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ, (להלן- החברה) מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותי עזרה ראשונה בחופי רחצה ובאתרים נוספים ברחבי העיר חדרה, הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ניתן לרכוש תמורת סכום של 500 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר) במשרדי החברה ברחוב הנשיא 21, חדרה, קומה 3 (להלן- משרדי החברה) בימים א' – ה' בין השעות 15:00-08:00, החל מיום 24.6.19 ניתן לעיין ללא תשלום בחוברת המכרז במשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל. את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בידי המציע ובהתאם לדרישות המכרז, יש למסור במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז ולהפקיד בתיבת המכרזים, במשרדי החברה ביום 3.7.19, לא יאוחר מהשעה 14:00 בדיוק. המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הוא מנהל ספרי חשבונות כחוק וכי יש לו הניסיון והיכולות, כדרישות המכרז, ולהמציא ערבות בנקאית בנוסח המצורף למסמכי המכרז. החברה תבחן את ההצעות, כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בדרישות המכרז יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות. אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוה ביותר או הצעה כל שהיא. שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז תתקבלנה בכתב בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז נושא מודעה זו, וזאת עד ליום 25.6.19 בשעה 14:00. את השאלות יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו tamar@nhlhadera.co.il.שאלות יועברו בפורמט word בלבד ובמבנה של טבלה. מענה החברה לשאלות הבהרה (ככל שהיא תחליט לתת מענה), יועלו לאתר האינטרנט שלה בכתובת http://hadera-tour.city/ (חדרה-האתר לתיירות ובילוי) וכל מציע יצרפם להצעתו כשהם חתומים כחלק בלתי נפרד ממנה. יובהר ויודגש כי האחריות לוודא כי החברה הפיצה מענה לשאלות ההבהרה באתר האינטרנט האמור מוטלת על המציעים בלבד ולא תישמע כל טענה ממציע או מציע פוטנציאלי ולפיה הוא לא קיבל/ידע כי הופץ מענה על ידי החברה. פרטים נוספים ניתן לקבל אצל הגב' תמר גניש בטלפון מס' 077-5408022 שלוחה 5.                                                                     עדי אליאס, מנכ"לית נ.ח.ל חדרה – נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ