נ.ח.ל חדרה – נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ, (להלן- החברה) מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות שלב ב'- פיתוח טיילת חוף הים בחדרה, הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

מכרז פומבי מס'  4/19         לביצוע עבודות שלב ב'- פיתוח טיילת חוף הים בחדרה                         

 את מסמכי המכרז לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ניתן לרכוש תמורת סכום של  3,500 ש"ח כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר) במשרדי החברה ברחוב הנשיא 21, חדרה, קומה 3 (להלן- משרדי החברה) בימים א' – ה' בין השעות 15:00-08:00, החל מיום 2.5.19 ניתן לעיין ללא תשלום בחוברת המכרז במשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל. יצוין כי משרדי החברה יהיו סגורים ביום 9.5.19 וביום 23.5.19.

 

את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בידי המציע ובהתאם לדרישות המכרז, יש למסור במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז בלבד ולהפקיד בתיבת המכרזים, במשרדי החברה  ביום 29.5.19, לא יאוחר מהשעה 14:00 בדיוק.

 

יודגש כי את ההצעה הכספית יש להכניס למעטפה נפרדת ולהכניסה למעטפת ההצעה הכללית, הכל כמצוין בהוראות המכרז.

 

סיור מציעים יתקיים ביום 16.5.19 בשעה 11:30 באולם ישיבות עיריית חדרה בכתובת הלל יפה 9 (קומה ג').

השתתפות בסיור המציעים מהווה תנאי מחייב להשתתפות במכרז.

 

המציע  במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הוא מנהל ספרי חשבונות כחוק וכי יש לו הניסיון והיכולות, כדרישות המכרז, ולהמציא ערבות בנקאית בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

 

מבלי לגרוע מיתר תנאי המכרז יצוין כי המציע במכרז נדרש להיות רשום ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 והתקנות על פיו) בענף ראשי פיתוח (200) סיווג ג' 4 לפחות ובענף ראשי בניה (100), בעלי סיווג ג'-1 לפחות (תשומת לב המציעים כי מדובר בתנאי מצטבר).

 

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז תתקבלנה בכתב בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז נושא מודעה זו, וזאת עד ליום 22.5.19 בשעה 14:00. את השאלות יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו [email protected] בהתאם להוראות הקבועות במכרז.

 

פרטים נוספים ניתן  לקבל אצל הגב' תמר גניש בטלפון מס' 077-5408022 שלוחה 5.

 

נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ