נ.ח.ל חדרה – נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ, (להלן- החברה) מזמינה בזאת הצעות למתן רשות להפעלה של מתקני חוף בחוף מפרץ בנימין בחדרה, הכל בהתאם למפורט במסמכי הקול הקורא (להלן-ההליך).

ניתן לעיין במסמכי ההליך במשרדי החברה ברחוב הנשיא 21, חדרה, קומה 3 (להלן- משרדי החברה) בימים א' – ה' בין השעות 15:00-08:00, החל מיום 27.3.19, בלחיצה כאן ובאתר האינטרנט של עיריית חדרה בכתובת https://www.hadera.muni.il

 הזוכה בהליך ישכיר את מתקני החוף בהתאם לתנאי ההליך ולהסכם שייחתם עמו, במחירים שנקבעו על ידי החברה והכל כמפורט במסמכי ההליך.

 על המציע למסור את מסמכי ההליך על נספחיהם, חתומים על ידו בחתימה ובחותמת ובצירוף כל מסמך נדרש אחר, במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה היטב, עליה מצוין "קול קורא  מס' 1/19 למתן רשות  להפעלה של מתקני חוף בחוף מפרץ בנימין בחדרה",  בתיבת המכרזים, במשרדי החברה ברחוב הנשיא 21 חדרה, קומה 3, עד ליום 8.4.19 לא יאוחר מהשעה 14:00 בדיוק.

 

על המציע יהיה לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי ההליך.

 

הליך זה אינו מכרז ודיני המכרזים אינו חלים עליו.

 

אין החברה מתחייבת לבחור בהצעה כלשהי כזוכה בהליך.

 

פרטים נוספים ניתן  לקבל אצל הגב' תמר גניש בטלפון מס' 077-5408022.

 

נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ             קול קורא מס' 1/19        למתן רשות להפעלה של מתקני חוף בחוף מפרץ בנימין בחדרה נ.ח.ל חדרה – נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ, (להלן- החברה) מזמינה בזאת הצעות למתן רשות להפעלה של מתקני חוף בחוף מפרץ בנימין בחדרה, הכל בהתאם למפורט במסמכי הקול הקורא (להלן-ההליך). ניתן לעיין במסמכי ההליך במשרדי החברה ברחוב הנשיא 21, חדרה, קומה 3 (להלן- משרדי החברה) בימים א' – ה' בין השעות 15:00-08:00, החל מיום 27.3.19 ובאתר האינטרנט של עיריית חדרה בכתובת https://www.hadera.muni.il  הזוכה בהליך ישכיר את מתקני החוף בהתאם לתנאי ההליך ולהסכם שייחתם עמו, במחירים שנקבעו על ידי החברה והכל כמפורט במסמכי ההליך. על המציע למסור את מסמכי ההליך על נספחיהם, חתומים על ידו בחתימה ובחותמת ובצירוף כל מסמך נדרש אחר, במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה היטב, עליה מצוין "קול קורא מס' 1/19 למתן רשות להפעלה של מתקני חוף בחוף מפרץ בנימין בחדרה", בתיבת המכרזים, במשרדי החברה ברחוב הנשיא 21 חדרה, קומה 3, עד ליום 8.4.19 לא יאוחר מהשעה 14:00 בדיוק. על המציע יהיה לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי ההליך. הליך זה אינו מכרז ודיני המכרזים אינו חלים עליו. אין החברה מתחייבת לבחור בהצעה כלשהי כזוכה בהליך. פרטים נוספים ניתן לקבל אצל הגב' תמר גניש בטלפון מס' 077-5408022.  נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ