נ.ח.ל חדרה – נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ, (להלן- החברה) מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות בטיחות שביל גישה בפארק נחל חדרה, הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

                        

 

את מסמכי המכרז לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ניתן לרכוש תמורת סכום של  1,000 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר) במשרדי החברה ברחוב הנשיא 21, חדרה, קומה 3 (להלן- משרדי החברה) בימים א' – ה' בין השעות 15:00-08:00, החל מיום 4.3.19 ניתן לעיין ללא תשלום בחוברת המכרז במשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל.

יובהר כי ביום 20.3.19 משרדי החברה יסגרו בשעה 13:00 וביום 21.3.19 הם יהיו סגורים.

 

את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בידי המציע ובהתאם לדרישות המכרז, יש למסור במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז ולהפקיד בתיבת המכרזים, במשרדי החברה  ביום 24.3.19, לא יאוחר מהשעה 14:00 בדיוק.

 

סיור מציעים יתקיים ביום 7.3.19 בשעה 09:00 בכניסה לפארק נחל חדרה.

השתתפות בסיור המציעים מהווה תנאי מחייב להשתתפות במכרז.

 

המציע  במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הוא מנהל ספרי חשבונות כחוק וכי יש לו הניסיון והיכולות, כדרישות המכרז, ולהמציא ערבות בנקאית בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

 

החברה תבחן את ההצעות, כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בדרישות המכרז יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוה  ביותר או הצעה כל שהיא.

 

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז תתקבלנה בכתב בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז נושא מודעה זו, וזאת עד ליום 13.3.19 בשעה 14:00. את השאלות יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו [email protected] בהתאם להוראות הקבועות במכרז.

 

פרטים נוספים ניתן  לקבל אצל הגב' תמר גניש בטלפון מס' 077-5408022 שלוחה 5.

 

נ.ח.ל חדרה – נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ


 

  נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ             מכרז פומבי מס' 2/19 לביצוע עבודות בטיחות שביל גישה בפארק נחל חדרה נ.ח.ל חדרה – נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ, (להלן- החברה) מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות בטיחות שביל גישה בפארק נחל חדרה, הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ניתן לרכוש תמורת סכום של 1,000 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר) במשרדי החברה ברחוב הנשיא 21, חדרה, קומה 3 (להלן- משרדי החברה) בימים א' – ה' בין השעות 15:00-08:00, החל מיום 4.3.19 ניתן לעיין ללא תשלום בחוברת המכרז במשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל. יובהר כי ביום 20.3.19 משרדי החברה יסגרו בשעה 13:00 וביום 21.3.19 הם יהיו סגורים. את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בידי המציע ובהתאם לדרישות המכרז, יש למסור במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז ולהפקיד בתיבת המכרזים, במשרדי החברה ביום 24.3.19, לא יאוחר מהשעה 14:00 בדיוק. סיור מציעים יתקיים ביום 7.3.19 בשעה 09:00 בכניסה לפארק נחל חדרה. השתתפות בסיור המציעים מהווה תנאי מחייב להשתתפות במכרז. המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הוא מנהל ספרי חשבונות כחוק וכי יש לו הניסיון והיכולות, כדרישות המכרז, ולהמציא ערבות בנקאית בנוסח המצורף למסמכי המכרז. החברה תבחן את ההצעות, כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בדרישות המכרז יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות. אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוה ביותר או הצעה כל שהיא. שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז תתקבלנה בכתב בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז נושא מודעה זו, וזאת עד ליום 13.3.19 בשעה 14:00. את השאלות יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו tamar@nhlhadera.co.il בהתאם להוראות הקבועות במכרז. פרטים נוספים ניתן לקבל אצל הגב' תמר גניש בטלפון מס' 077-5408022 שלוחה 5.  נ.ח.ל חדרה – נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ