מכרז פומבי מס' 2/2016 לפיתוח והחכרת מקרקעין

לצורך מרכז לנופש וספורט (קאנטרי קלאב)

 

עיריית חדרה (להלן: "העירייה"), באמצעות נחלים החברה לתיירות חדרה בע"מ (להלן - "החברה") מודיעה בזאת על דחיית מועד הגשת ההצעות במכרז פומבי מס' 2/2016 לתכנון, הקמה, הפעלה וניהול של מרכז ספורט ונופש בחדרה בשיטת D.B.O.T. (Built, Operate, Transfer, Design) על חלק מחלקות 88, 89  91 ו- 425 בגוש 10032. תשומת לב המציעים, כי השתנו תנאים מהותיים בנוסח המכרז ביחס לפרסום המכרז הקודם.

את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים לרבות נוסח חוזה ניתן לרכוש תמורת תשלום של 3,500 ש"ח (שלא יוחזר), במשרדי נחלים ברחוב הנשיא 21, קומה 5, חדרה. טל': 077-5408022, בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז, טרם רכישתם, במשרדי החברה. כמו כן, ניתן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז, באתר האינטרנט של עיריית חדרה, בכתובת www.hadara.muni.il.

המועד האחרון להגשת הצעות15.8.2016 עד השעה 12:00.

 

אנשי הקשר של החברה לבירור פרטים נוספים: מר בני צימרמן בטל' 052-5551840 עוה"ד איתן בראש – ולדמן סומך, משרד עורכי דין בטלפון 03-6938266 פקס' 03-6938268 מייל: [email protected].

 

 

 

                                                                                                                  מתניה כחלון, עו"ד

   מנכ"ל

 

                                                                                                        נחלים החברה לתיירות חדרה בע"מ