תקנון ההשתתפות בתחרות 'חדר(ה) משלי'

 📱 העלאת התמונות לתחרות תעשה בלחיצה כאן.📲

 

 1. מבוא

1.1. נ.ח.ל חדרה - נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ  (להלן: "החברה") מפעילה דף פייסבוק (להלן: "דף הפייסבוק") , חשבון אינסטגרם (להלן: "דף האינסטגרם") ואתר אינטרנט לתיירות ובילוי בעיר חדרה (להלן: "האתר").  

1.2. החברה עורכת בזאת תחרות צילומים של נופים בעיר חדרה. במסגרת התחרות יוכלו צלמים  לשלוח תמונות של נופים שונים בעיר חדרה , אשר צולמו על ידם, כאשר מתוכם יבחרו 3 זוכים (בכל קטגוריה כפי שיפורט להלן). הזוכים יבחרו באמצעות תחרות לייקים בפייסבוק ובאינסטגרם.

1.3. התקנון כתוב בלשון זכר ומתייחס לכל המינים.

 

2. אופן ההשתתפות בתחרות

2.1. אופן הגשת התמונות:

2.1.1. צלם המעוניין להשתתף ימלא פרטיו ויעלה את התמונות שצולמו על ידו בטופס בלחיצה כאן.

2.1.2. כל משתתף רשאי להגיש עד 5 תצלומים בלבד. צלמים שיחרגו ממכסה זו ילקחו 5 התמונות הראשונות שנשלחו ושאר התמונות לא יבחנו. 

2.1.3. על הצילומים להיות באיכות סבירה של לפחות  KB 300 ולא יותר מ MB 10 

2.1.4. הצילומים יבחנו בשתי קטיגוריות: צילומים מקורים ללא עיבוד דיגיטלי  וצילומים שעברו עבוד דיגיטלי כלשהן (החל ממברשות, ליטוש וכלה בפוטומונאז' וכד'). על המשתתפים לציין על בטופס ההגשה לגבי כל צילום לאיזה קטגוריה הוא משתייך.

2.1.5. ניתן לשלוח צילומים עד ליום סגירת התחרות. שימו לב ככל שהצילומים ישלחו מוקדם יותר כך יהיה לציבור זמן רב יותר להצביע להם והדבר עשוי לשפר את סיכויי הזכייה בתחרות. 

2.2. התמונות יועלו לדף הפייסבוק והאינסטגרם עד מקסימום 1 יום עסקים לאחר קבלתם (בכפוף לאילוצים תלויי המצב בארץ ולשיקול דעת החברה).

2.3. הציבור הרחב יצביע על ידי לחיצת LIKE על התמונות שאהב, התצלומים יועמדו להצבעת הציבור בפייסבוק ו/או האינסטגרם עד ליום 23.4.2020 בשעה: 24:00.

2.4. אמות המידה לבחירת הזוכים בתחרות: סכימת סך ההצבעות בפייסבוק ובאינסטגרם. בעל מספר ההצבעות הגבוה המשוכלל הסופי יהיה הזוכה.

2.5. הועדה תפרסם את שמות הזוכים באמצעי המדיה השונים לבחירתה עד ליום 3.5.20

2.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת וללא הגבלת זמן, לפרסם את התצלומים המוגשים לתחרות בפרסומים שונים באמצעי המדיה השונים לרבות ברשת האינטרנט, אתרים שונים, מאמרים ו/או פעילויות אחרות בכפוף לציון שם הצלם, והצלם מוותר על כל טענה בקשר לכך. 

 

3. הזכאים להשתתף בתחרות

3.1. יתקבלו לתחרות תמונות שצולמו בעיר חדרה בלבד.

3.2. ניתן להגיש תצלומים מכל סוג שהוא ובלבד שיעמדו בנושא התחרות ושלא תהיה בהם פגיעה ברגשות הציבור. 

3.3. החברה, אינה מתחייבת, כי השימוש בדף הפייסבוק/אינסטגרם  ו/או בכל מדיה אחרת, לא יופרעו, יינתנו כסדרן, בלא הפסקות ו/ או יהיה חסינים מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.

3.4. הגשה של תצלום כלשהו לתחרות משמעה קבלת כל התנאים המפורטים לעיל, ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לאי ידיעת התנאים דלעיל ו/או בקשר לאי הבנתם ו/או בקשר לאי קבלת תנאי כלשהו.

3.5. החברה, שומרת על זכותה לשנות את הוראות התחרות וכללי השימוש באתר ו/או בדף הפייסבוק מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר ו/או בדף הפייסבוק.

3.6. השתתפות בתחרות מותנית בקריאה של תקנון זה בעיון רב, והרשמה לתחרות באמצעות שליחת התמונות באמצעות טופס הרישום, מהווה הסכמה לתנאי השימוש לצורך השתתפות בתחרות ולתקנון זה.

3.7. תצלום אשר יימצא כמפר את אחד מכללי התחרות ו/או התקנון ו/או את אחד מחוקי זכויות היוצרים ייפסל. המשתתפים בתחרות לא יקבלו כל הודעה על פסילת תצלומיהם.

3.8. המשתתפים בתחרות מסכימים ומתחייבים כי המידע שסופק על ידם הינו אמין ועדכני. 

3.9. במקרה של מסירת מידע שקרי ו/או בלתי מדויק, או במקרה של חשד מצד החברה בדבר מסירת מידע שקרי ו/או בלתי מדויק ו/או לא מלא, החברה יסירו את השתתפות של המשתתף בתחרות. 

 

4. לו"ז התחרות

4.1. התמונות יעלו לדף הפייסבוק והאינסטגרם עד מקסימום 1 יום עסקים לאחר קבלתם (בכפוף לאילוצים תלויי המצב בארץ ולשיקול דעת החברה).

4.2. סיום הצבעה בפייסבוק ו/או האינסטגרם  עד 23.4.2020 שעה 24:00.

4.3. סכימת הנתונים והודעה  על הזוכים עד 3.5.2020.

 

5. זכויות יוצרים

5.1. כל התכנים אותם יעלו המשתתפים הנם באחריותם הבלעדית, לרבות בתחום זכויות היוצרים. 

5.2. המשתתפים בתחרות מעניקים  לחברה מעצם השתתפותם בתחרות, את הזכות להציג ולהשתמש בתצלומיהם באתר האינטרנט של החברה, בדף הפייסבוק ובכל מדיה אחרת כולל מודפסת וכן לעשות כל שימוש בתצלומים לרבות העתקה, הפצה, טרנספורמציה, ביצוע פומבי, פרסום/ו או להדפיסם ולהציגם לקהל הרחב. 

5.3. החברה, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא תהיה אחראית בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתתף ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש בתמונתו/או בתוכן ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

5.4. החברה לא תהיה אחראית לכל הפרת דיני זכויות יוצרים ו/או לפגיעה במוניטין של אדם הנגרם בשל ו/או כתוצאה מהתצלומים שהוגשו. ככל שתעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ההחברה בקשר לצילום כלשהו, יהא מגיש התצלומים אחראי למלוא הנזקים, ההוצאות, הנזקים וההפסדים אשר ייגרמו החברה כתוצאה מכך, והוא יהא אחראי הבלעדי לפצות ו/או לשפות את  החברה בעניין זה. 

5.5. מובהר בזאת כי משלוח תצלום שאינו מקורי ואינו צולם על ידי המשתתף ו/או שיש בו כדי הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות ו/או עוולה כלשהי אחרת כלפי צד ג' הינו אסור בתכלית האיסור, וכי האחריות המלאה בגין פרסום כאמור תהיה על המשתתף שלח את התצלום, ועליו באופן בלעדי.

5.6. ההשתתפות בתחרות מהווה אישור לשימוש בתצלומים המשתתפים בתחרות וכן אישור לפרסום פרטיהם של משתתפי התחרות בכל מדיה שהיא.

 

6. אופן קיום התחרות והזכייה

6.1. כל משתתף בתחרות מתחייב כי במידה ויזכה בתחרות יעביר לידי החברה את קובץ התמונה באיכות הטובה ביותר שבידיו.

6.2. הזכייה בתחרות הנה אישית, בהתאם לפרטים האישיים שנמסרו על ידי הזוכה ואינה ניתנת להעברה. 

6.3. החברה לא תהיה אחראית כלפי מי שלא השתתף בתחרות מכל סיבה שהיא, וכלפי מי שלא הוכרז כזוכה בתחרות מכל סיבה שהיא, לרבות אי מסירת פרטים אישיים מדויקים, משלוח קבצים פגומים וכיו"ב.

6.4. יודגש כי לא תשמע כל טענה מצד משתתף בתחרות על אופן ניהול התחרות, הגינותה ו/או על אי זכייתו בתחרות. החברה, שומרת לעצמה את כל הזכויות בנוגע לניהול התחרות והגינותה ובידיה שיקול הדעת המלא והבלעדי להכריע בכל עניין הקשור לתחרות. לחברה אין כל חובה כלפי משתתפי התחרות ו/או כלפי המצביעים בכל הנוגע לאופן ניהול התחרות.

6.5. במידה ולא יממש הזוכה את זכייתו בתוך התקופה הנקובה מכל סיבה שהיא בהתאם לתנאי תקנון זה, החברה לא תהיה אחראית לפצותו והאחריות בגין אי מימוש הזכייה הינה על הזוכה בלבד.  החברה, תהיה פטורה בכל מקרה, מכל פיצוי שהוא.

6.6. במידה ויוטל עפ"י דין מס, אגרה ו/או כל תשלום אחר בגין הזכייה, תהא החברה, רשאית להתנות את מסירת הפרס או ביצועו לידי הזוכה בביצוע התשלום המתחייב מכוח הדין.

6.7. משתתף/ת ת/יוכל לזכות בפרס אחד בלבד.

 

7. הודעה לזוכה ופרסום הזכייה

7.1. שמות הזוכים בתחרות יפורסם באמצעי המדיה השונים של החברה. כמו כן, החברה, תיצור קשר טלפוני /או תשלח הודעת דוא"ל לזוכה.

7.2. במידה ותוך 10 ימי עסקים לא ייצור הזוכה קשר עם החברה, תבוטל זכייתו.

7.3. כל משתתף בתחרות מסכים ומאשר מראש כי השתתפותו ו/או זכייתו בתחרות יפורסמו בפייסבוק, באינטרנט, באתר ו/או החברה ו/או בכל דרך אחרת, על פי שיקול דעתן הבלעדי של החברה. יובהר, כי בהשתתפותו בתחרות נותן המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו, תמונותיו ופרטיו האישיים כאמור.

7.4. במידה והזוכה בתחרות לא יאותר, או יביע אי הסכמה לזכייה בפרס, תהא רשאית החברה לבחור בזוכה חלופי, הבא בתור.

7.5. תוצאות התחרות כפי שיקבעו ויוכרזו על ידי החברה, הנן סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

 

8. הפרס לזוכה בתחרות

8.1. להלן הפרסים הקיימים לזוכים בתחרות:  

8.1.1. מקום ראשון (1 לכל קטגוריה): לילה זוגי במלון 'רמדה חדרה'

8.1.2. מקום שני  ושלישי (1 לכל קטיגוריה) ארוחת ערב זוגית ב'בית חנקין'  או ב 'קפה פיינברג' (או בכל מקום שווה ערך).

8.2. כל זוכה בתחרות יקבל מאת החברה פרס אחד המופיע לעיל. החברה תקבע איזה פרס יקבל כל זוכה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

8.3. במידה ובקטגוריה אחת לא יוגשו מספר מספק של תמונות, שומרת החברה את הזכות לבטל את הקטגוריה כקטגוריה עצמאית ולהוסיף את התמונות ואת הפרסים לקטגוריה הנותרת. במקרה זה 2 הפרסים הראשונים יהיו לילה זוגי במלון רמדה.

8.4. במידה וגולש מרגיש כי נפגע בצורה כלשהיא מפרסום כזה או אחר ו/או נפגעו זכויותיו באופן כלשהו, יוכל הגולש לפנות לחברה עם הסבר מפורט.

8.5. אופן מימוש הפרס יעשה בהתאם להנחיות שיינתנו לזוכה על ידי החברה.

8.6. הזוכים מוותרים בזאת על כל טענה ביחס לפרסים (לרבות, אך לא רק, טיבם ו/או איכותם ו/או לכל נזק העלול להיגרם להם כתוצאה מהשימוש בהם) ופוטרים בזאת את החברה מכל אחריות בקשר לפרסים.

8.7. החברה תהא רשאית לשנות את הפרסים בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

8.8. לא ניתן להחזיר או להחליף פרס שניתן למי שזכה.

8.9. החברה מצהירה בזאת והמשתתף מסכים לכך כי הפרס לזוכה בתחרות הינו של ספק צד ג', שאינו החברה.

8.10. תנאי השירות ו/או הארוחה על כל רכיביהם, כולל האחריות והאיכות של הארוחה ו/או השירות, זמני האספקה וכל עניין אחר הקשור לשירות ו/או למוצר ו/או לארוחה, הינם באחריותו הבלעדית של הספק צד ג' ובשום אופן לא של החברה.

 

הכי חשוב, לא לשכוח ליהנות מהדרך

בהצלחה לכולם!