הצעות לביצוע עבודות פיתוח בסמטת פלטרין בחדרה, מקבלנים בענף 200 בעלי סיווג ג'-1 לפחות אשר החל משנת 2014 ועד למועד הגשת ההצעות במכרז, סיימו לבצע כקבלנים ראשיים, לפחות שני פרויקטים שכללו עבודות פיתוח שצ"פ עבור גופים ציבוריים, וזאת בהיקף כספי של לפחות מיליון ₪ בתוספת מע"מ עבור כל פרויקט, הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

    חברת– נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה עירונית המצויה בבעלות עיריית חדרה.

החברה מבקשת בזה לקבל הצעות לביצוע עבודות פיתוח בסמטת פלטרין בחדרה, מקבלנים בענף 200 בעלי סיווג ג'-1  לפחות אשר החל משנת 2014 ועד למועד הגשת ההצעות במכרז, סיימו לבצע כקבלנים ראשיים, לפחות שני פרויקטים שכללו עבודות פיתוח  שצ"פ עבור גופים ציבוריים, וזאת בהיקף כספי של לפחות  מיליון ₪ בתוספת מע"מ עבור כל פרויקט, הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז. יודגש כי במסמכי המכרז ישנם תנאים נוספים ועל אחריות המציעים לבררם טרם הגשת הצעה. 

את מסמכי המכרז לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ניתן לרכוש תמורת סכום של  1,500 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר) במשרדי החברה ברחוב הנשיא 21 חדרה קומה 5 בימים א' – ה' בין השעות 15:00-08:00, החל מיום 22.1.17. ניתן לעיין ללא תשלום בחוברת המכרז במשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל.

מסמכי המכרז יימסרו לרוכשים באמצעות התקן אחסון נייד. על המציעים במכרז להדפיס את כל מסמכי המכרז לרבות התכניות, המפרטים וכתב כמויות ולהגישם חתומים במסגרת הצעתם.   

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע״י המציע פרט לתוכניות, המפרטים וכתב הכמויות יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 1/2017 לביצוע עבודות פיתוח בסמטת פלטרין בחדרה", ולהכניסם לתיבת המכרזים במשרדי החברה, לא יאוחר מיום 14.2.17 בשעה 12:00.

יתר מסמכי המכרז (התכניות, המפרטים וכתב הכמויות) יוגשו על ידי המציע כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד ויוחזקו במשרדי החברה במקום מאובטח.  

סיור מציעים יתקיים ביום 26.1.2017 בשעה 10:30 באולם ישיבות בניין עיריית חדרה

ברחוב הלל יפה 9, חדרה קומה 3.

השתתפות בסיור המציעים מהווה תנאי מחייב להשתתפות במכרז.

המציע יצרף להצעתו למכרז ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית לטובת החברה בסכום של 50,000 ש"ח בנוסח המצוי במסמכי המכרז.

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז תתקבלנה בכתב בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז לביצוע עבודות פיתוח בסמטת פלטרין בחדרה, וזאת עד ליום 1.2.2017 בשעה 12:00. את השאלות יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו tamar@nhlhadera.co.il בהתאם להוראות הקבועות במכרז.

פרטים נוספים ניתן  לקבל אצל הגב' תמר גניש בטלפון מס' 077-5408022. 

מתניה כחלון, עו"ד

מנכ"ל

נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ