תחרות הצילומים של נופי חדרה. מיועדת לתושבי חדרה בלבד. מספר הלייקים בשילוב עם החלטת הועדה יקבעו מהם 3 הזוכים. צילומי הזוכים יפורסמו על שלטי חוצות בעיר עם שמם.

1. מבוא

 1.1. עיריית חדרה (להלן: "העירייה") מפעילה דף פייסבוק וחשבון אינסטגרם (להלן: "דף הפייסבוק") העוסק בפעילות של העירייה ובין היתר קידום התיירות בעיר חדרה ומיתוג העיר. נ.ח.ל חדרה - נחלים חברה לתיירות בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה עירונית המצויה בבעלות עיריית חדרה ואשר מפעילה במסגרת פעילותה אתר אינטרנט לתיירות ובילוי בעיר חדרה (להלן: "האתר"). 

1.2. העירייה והחברה עורכות בזאת תחרות צילומים של נופים בעיר חדרה. במסגרת התחרות יוכלו צלמים חובבים לשלוח תמונות של נופים שונים בעיר חדרה כאשר מתוכם יבחרו 3 זוכים. הזוכים יבחרו באמצעות תחרות לייקים בפייסבוק ועל ידי וועדה מטעם החברה והעירייה (להלן: "הוועדה").

1.3. אופן ההשתתפות בתחרות: 

1.3.1. צלם המעוניין להשתתף בתחרות ישלח את התצלום לכתובת הדוא"ל hadera.pic@gmail.com ויציין בכותרת הדוא"ל "תחרות צילום 'חדרה בעיניים שלי'".

1.3.2. חובה לצרף לתצלומים : שם מלא, כתובת מגורים בחדרה ומספר טלפון ליצירת קשר. 

1.3.3. כל משתתף רשאי להגיש עד 3 תצלומים בלבד. צלמים שיחרגו ממכסה זו הגשתם תיפסל. 

1.3.4. יובהר, כי בכל מקרה הועדה לא תבחר יותר מתצלום אחד של משתתף. במידה ו 2 צילומים של אותו הצלם יזכו בניקוד גבוה, תיבחר התמונה עם הניקוד הגבוה יותר.

1.3.5. יש לשלוח את התצלומים עד ליום 10.4.2016 בשעה: 24:00.  

1.4 לאחר סיום המועד לשליחת התצלומים, תעלינה התמונות לדף הפייסבוק של עיריית חדרה  עד ליום 17.4.2016. הציבור הרחב יצביע על ידי לחיצת LIKE על התמונות שאהב, התצלומים יועמדו להצבעת  הציבור הרחב בפייסבוק עד ליום 27.4.2016. 

1.5 לאחר המועד האחרון להצבעה בדף הפייסבוק של העירייה, תתכנס הועדה ותבחר 15 תמונות. הציון הסופי יקבע ע"י שקלול של סה"כ הצבעות הציבור ובחירת הוועדה. אמות המידה לבחירת הזוכים בתחרות: משקל של 35% מהניקוד יהיה לפי הצבעת הציבור ומשקל של 65% מהניקוד יהא לפי הצבעת הועדה. ניקוד הצבעת הציבור יחושב לפי כמות הלייקים מהגבוה לנמוך. סה"כ יבחרו 3 תמונות בעלות הציון המשוקלל הגבוה ביותר.

1.6 הועדה תפרסם את שמות הזוכים בדף הפייסבוק של העירייה עד ליום 20.5.2016 ותשאף להקרין את התמונות הזוכות בטקס יום העצמאות העירוני.

1.7 התצלומים הזוכים יופיעו באתר האינטרנט של החברה ובדף הפייסבוק של העירייה בציון שם הצלם. העירייה והחברה שומרת את הזכות לפרסם את התצלומים המוגשים לתחרות בפרסומים שונים לרבות ברשת האינטרנט, אתרים שונים, מאמרים ו/או פעילויות אחרות לקידום התחרות ו/או לשם פרסום פעילויות שונות. כמו כן, תעמוד לרשות החברה והעירייה הזכות לפרסם את שמם של הזוכים בתחרות.

1.8 הוועדה תכלול 5 חברים מטעם החברה ו/או העירייה שיפורסמו בהמשך. בנוסף ימונו מזכיר/ת הועדה אשר יהיה אמון על התחום הטכני של התחרות ומנהל/ת אדמינסטרטיבית שיהיה/תהיה אחראית על זימוני הועדה, פרוטוקולים והודעות שונות למשתתפים.

תחרות הציילומים חדרה בבעיניים שלי. צילום נופי חדרה

2. הזכאים להשתתף בתחרות

2.1. על התצלומים המוגשים לתחרות להיות מקוריים ומצולמים על ידי מגיש התצלום. על מגיש התצלומים להיות בעל זכויות השימוש בהם.

2.2. יתקבלו לתחרות רק תמונות שצולמו בעיר חדרה בלבד ועל ידי תושבי חדרה בהווה בלבד. 

2.3. על המשתתף לשלוח צילום בקובץ דיגיטלי, באיכות גבוה ותמונת רוחב בלבד. למען הסר ספק, לא ישתתפו בתחרות תמונות שאינן תמונות רוחב. 

2.4. ניתן להגיש תצלומים מכל סוג שהוא ובלבד שיעמדו בנושא התחרות ושלא תהיה בהם פגיעה ברגשות הציבור. 

2.5. על המשתתפים בתחרות להיות מעל גיל 18. משתתף מתחת לגיל 18 רשאי להשתתף בתחרות בתנאי שיסופק  אישור מטעם ההורים המאשרים לו להשתתף בתחרות מצורף למייל.

2.6. הגבלת עריכה – באפשרות המשתתפים לשלוח תצלומים שבוצעו בהם עריכת בהירות, צבעים, חיתוך וקונטרסט. תצלומים שבוצעו בהם עריכות אחרות שלא פורטו לעיל לרבות ריטוש, ליטוש, חיבור תמונות, עריכה עם מברשות וכל עריכה המשנה את מהות הצילום יפסלו ולא ישתתפו בתחרות. 

2.7. העירייה ו/או החברה, אינן מתחייבות, כי השימוש בדף הפייסבוק ו/או בכל מדיה אחרת, לא יופרעו, יינתנו כסדרן, בלא הפסקות ו/ או יהיה חסינים מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.

2.8. הגשה של תצלום כלשהו לתחרות משמעה קבלת כל התנאים המפורטים לעיל, ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לאי ידיעת התנאים דלעיל ו/או בקשר לאי הבנתם ו/או בקשר לאי קבלת תנאי כלשהו.

2.9. העירייה ו/או החברה, שומרות על זכותן לשנות את הוראות התחרות וכללי השימוש באתר ו/או בדף הפייסבוק מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר ו/או בדף הפייסבוק.

2.10. השתתפות בתחרות מותנית בקריאה של תקנון זה בעיון רב, והרשמה לתחרות באמצעות שליחת התמונות באמצעות דוא"ל, מהווה הסכמה לתנאי השימוש לצורך השתתפות בתחרות ולתקנון זה.

2.11. תצלום אשר יימצא כמפר את אחד מכללי התחרות ו/או התקנון ו/או את אחד מחוקי זכויות היוצרים ייפסל. המשתתפים בתחרות לא יקבלו כל הודעה על פסילת תצלומיהם. 

2.12. המשתתפים בתחרות מסכימים ומתחייבים כי המידע שסופק על ידם הינו אמין ועדכני. 

2.13. במקרה של מסירת מידע שקרי ו/או בלתי מדויק, או במקרה של חשד מצד העירייה ו/או החברה בדבר מסירת מידע שקרי ו/או בלתי מדויק ו/או לא מלא, העירייה ו/או החברה יסירו את השתתפות של המשתתף בתחרות. 

 3. לו"ז התחרות

3.1 מועד תחילת התחרות – 17.3.16. 

 3.2 התצלומים יישלחו אל דוא"ל העירייה עד ליום 10.4.16 בשעה 24:00. כל השולח דוא"ל לאחר מועד זה לא יהא רשאי להשתתף בתחרות ולתצלומו לא יילקח בחשבון. 

 3.3 15 התצלומים יפורסמו בדף הפייסבוק של העירייה  עד ליום 17.4.16. 

3.4 סיום הצבעה בפייסבוק עד 27.4.16. 

3.5 כינוס הועדה והחלטה על הזוכים עד 4.5.16. 

3.6 הזוכים יוכרזו ע"י העירייה עד ליום ה20.5.16. 

4. זכויות יוצרים

 4.1 כל התכנים אותם יעלו המשתתפים הנם באחריותם הבלעדית, לרבות בתחום זכויות היוצרים. 

4.2 המשתתפים בתחרות מעניקים לעירייה ו/או לחברה מעצם השתתפותם בתחרות, את הזכות להציג ולהשתמש בתצלומיהם באתר האינטרנט של החברה, בדף הפייסבוק של העירייה, וכן לעשות כל שימוש בתצלומים לרבות העתקה, הפצה, טרנספורמציה, ביצוע פומבי, פרסום/ו או להדפיסם ולהציגם לקהל הרחב. 

4.3 העירייה ו/או החברה, לרבות מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתתף ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש בתמונתו/או בתוכן ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

4.4 העירייה ו/או החברה לא יהיו אחראיות לכל הפרת דיני זכויות יוצרים ו/או לפגיעה במוניטין של אדם הנגרם בשל ו/או כתוצאה מהתצלומים שהוגשו. ככל שתעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העירייה ו/או החברה בקשר לצילום כלשהו, יהא מגיש התצלומים אחראי למלוא הנזקים, ההוצאות, הנזקים וההפסדים אשר ייגרמו לעירייה ו/או החברה כתוצאה מכך, והוא יהא אחראי הבלעדי לפצות ו/או לשפות את העירייה ו/או החברה בעניין זה. 

4.5 מובהר בזאת כי משלוח תצלום שאינו מקורי ואינו צולם על ידי המשתתף ו/או שיש בו כדי הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות ו/או עוולה כלשהי אחרת כלפי צד ג' הינו אסור בתכלית האיסור, וכי האחריות המלאה בגין פרסום כאמור תהיה על המשתתף שלח את התצלום, ועליו באופן בלעדי.

4.6 ההשתתפות בתחרות מהווה אישור לשימוש בתצלומים המשתתפים בתחרות וכן אישור לפרסום פרטיהם של משתתפי התחרות בכל מדיה שהיא.

 5. אופן קיום התחרות והזכייה

5.1 כל משתתף בתחרות מתחייב כי במידה ויזכה בתחרות יעביר לידי העירייה ו/או החברה את קובץ התמונה באיכות הטובה ביותר ושלא יפחת מ 8 מגה בייט. זוכה שלא יעביר לחברה ו/או העירייה תמונה באיכות הנדרשת תיפסל מועמדותו לזכייה בתחרות. 

5.2 הזכייה בתחרות הנה אישית, בהתאם לפרטים האישיים שנמסרו על ידי הזוכה ואינה ניתנת להעברה.

 5.3 העירייה ו/או החברה לא יהיו אחראיות כלפי מי שלא השתתף בתחרות מכל סיבה שהיא, וכלפי מי שלא הוכרז כזוכה בתחרות מכל סיבה שהיא, לרבות אי מסירת פרטים אישיים מדויקים, משלוח קבצים פגומים וכיו"ב.

5.4 יודגש כי לא תשמע כל טענה מצד משתתף בתחרות על אופן ניהול התחרות, הגינותה ו/או על אי זכייתו בתחרות. העירייה ו/או החברה, שומרות לעצמן את כל הזכויות בנוגע לניהול התחרות והגינותה ובידיה שיקול הדעת המלא והבלעדי להכריע בכל עניין הקשור לתחרות. לעירייה ו/או לחברה אין כל חובה כלפי משתתפי התחרות ו/או כלפי המצביעים בכל הנוגע לאופן ניהול התחרות.

5.5 במידה ולא יממש הזוכה את זכייתו בתוך התקופה הנקובה מכל סיבה שהיא בהתאם לתנאי תקנון זה, העירייה ו/או החברה לא יהיו אחראיות לפצותו והאחריות בגין אי מימוש הזכייה הינה על הזוכה בלבד. העירייה ו/או החברה, יהיו פטורות בכל מקרה, מכל פיצוי שהוא.

5.6 במידה ויוטל עפ"י דין מס, אגרה ו/או כל תשלום אחר בגין הזכייה, תהא העירייה ו/או החברה, רשאיות להתנות את מסירת הפרס או ביצועו לידי הזוכה בביצוע התשלום המתחייב מכוח הדין.

5.7 משתתף/ת ת/יוכל לזכות בפרס אחד בלבד.

6. הודעה לזוכה ופרסום הזכייה

6.1 שמות הזוכים בתחרות יפורסם באמצעי המדיה השונים של העירייה ו/או החברה. כמו כן,  העירייה ו/או החברה, יצורו קשר טלפוני /או וישלחו הודעת דוא"ל לזוכה.

6.2 במידה ותוך 5 ימי עסקים לא ייצור הזוכה קשר עם העירייה ו/או החברה, תבוטל זכייתו.

6.3 כל משתתף בתחרות מסכים ומאשר מראש כי השתתפותו ו/או זכייתו בתחרות יפורסמו בפייסבוק, באינטרנט, באתר העירייה ו/או החברה ו/או בכל דרך אחרת, על פי שיקול דעתן הבלעדי של העירייה ו/או החברה. יובהר, כי בהשתתפותו בתחרות נותן המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו, תמונותיו ופרטיו האישיים כאמור.

6.4 במידה והזוכה בתחרות לא יאותר, או יביע אי הסכמה לזכייה בפרס, תהא רשאית העירייה ו/או החברה לבחור בזוכה חלופי, הבא בתור.

6.5 תוצאות התחרות כפי שיקבעו ויוכרזו על ידי העירייה, הנן סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

 7. הפרס לזוכה בתחרות

7.1 להלן הפרסים הקיימים לזוכים בתחרות:  פרסום על גבי שלט החוצות העירוניים תוך מתן קרדיט לצלם בצורה בולטת בהתאם למועדים שייקבעו על ידי העירייה ו/או החברה.

7.2 הזוכים מוותרים בזאת על כל טענה ביחס לפרסים (לרבות, אך לא רק, טיבם ו/או איכותם ו/או לכל נזק העלול להיגרם להם כתוצאה מהשימוש בהם) ופוטרים בזאת את העירייה ו/או החברה מכל אחריות בקשר לפרסים.

7.3 העירייה ו/או החברה יהיו רשאיות לשנות את הפרסים בכל עת ובהתאם לשיקול דעתן הבלעדי, לרבות זמני הפרסום, מקום השלטים וכיוב'.

7.4 התקנון כתוב בלשון זכר ומתייחס לכל המינים.

7.5 התחרות בפיקוח משרד רואי חשבון/ עורכי דין.