מצ"ב פרוטוקולים של ישיבות דירקטוריון החברה החל משנת 2017