חברת נ.ח.ל חדרה – נחלים החברה לתיירות חדרה בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה עירונית המצויה בבעלות עירייה חדרה.

ביום 6.6.19 תקיים החברה  באקו פארק בעיר חדרה פסטיבל נשים בלבן (להלן:"האירוע"). האירוע יהיה פתוח לציבור הרחב הן ברמה המקומית והן ברמה הארצית

החברה מעוניינת לקבל הצעות להקמת דוכן של חברות מסחריות וגופים שונים (כגון גופים ציבוריים, עסקים שונים או גופים הפועלים ללא מטרות רווח וכיו"ב) לאירוע זה.

עלות הצבתו של כל דוכן תהא 800 ₪ בתוספת מע"מ.

 

הדוכנים יהיו בתחומים המפורטים להלן: 

סדנאות לנשים

חברות קוסמטיקה

מכוני אסתטיקה

מתחום התזונה

מכוני כושר

מקומות בילוי

רעיונות נוספים מכווני נשים

המידע המופיע במסמך זה כולל האירוע עצמו, מיקום האירוע, אופי האירוע וכל מידע נוסף הינו מידע ראשוני בלבד לצורך הגשת ההצעות והוא אינו מחייב את החברה אשר תהיה רשאית לשנותו בהתאם לשיקול דעתה.

 

 בעל הדוכן יקבל במסגרת התמורה:

1. פרסום המציע באמצעות הצבת פרסום באתר האירוע (דגלים, באנרים ומיתוג נוסף).

2. פרסום שם ולוגו המציע בכל פרסום שתבצע החברה לאירוע.

3. הקמת דוכן באירוע/ים בהם ימכרו/יחולקו מוצרים מבית העסק לבאי האירוע או יחולקו חומרים פרסומיים מטעם נותן החסות.

4. כל נושא נוסף שיסוכם בין הצדדים.

 

הבחירה במקימי הדוכן על פי הליך זה: 

1. . על המשתתף לציין בהצעתו את דרישותיו המהוות תנאי (כגון פרסומים שונים, בלעדיות בתחום עיסוקו וכד').

2. על המשתתף להגיש לחברה פרטים אודות המציע, תחום עיסוקו, פרופיל ומידע כללי על המציע.

3. המציע שהצעתו תבחר כהצעה זוכה יחתום על הסכם התקשרות עם החברה. רק לאחר חתימת הסכם להקמת דוכן בין החברה לבין מגיש ההצעה ייכנסו לתוקף התחייבויות הצדדים.

4. לחברה שמורה הזכות לגייס חסויות בהתאם לצרכיה ולאופי האירועים והפעילויות היזומות על ידה בכל עת, ואין היא מתחייבת למתן בלעדיות לנותן החסות שיוכרז כזוכה בהליך בתחום עיסוקו או בכלל.

5. החברה תבחר בהליך זה בין 10 ל-15 דוכנים והכל בהתאם לשיקול דעתה ועל פי כל דין תוך שהיא רשאית להוסיף או להפחית דוכנים. 

6. החברה תבחר את הדוכנים שיוצבו בהתאם להתאמתם לאופי הארוע, מעמדו של המציע בשוק, , תחום עיסוקו וכל נתון רלוונטי אחר. 

7. לא תתאפשר מתן חסות למוצרים אשר אינם עולים בקנה אחד עם היותה של החברה גוף ציבורי כגון מוצרי אלכוהול וטבק.

 

הוראות כלליות למשתתפים:

הנכם מתבקשים לעיין היטב במסמך זה ולהעביר כל המידע הדרוש כמפורט לעיל.

על המציע למלא את טופס ההצעה המצ"ב כנספח א'.

החברה רשאית לדחות, בכל עת, את המועד האחרון להגשת הצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים במסמך זה, על פי שיקול דעתה המוחלט.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הליך זה בכל עת, או לדחות את ביצועו מכל סיבה שהיא, או לצאת בהליך חדש לפי שיקול דעתה הבלעדי. למפיקים אשר הגישו הצעה לא תהיה כל טענה ו\או דרישה כלפי החברה בהתקיים האמור.

ההצעות תעמודנה בתוקף לתקופה של 30 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. 

הליך זה אינו מהווה מכרז ודיני המכרזים אינם חלים עליו.

את ההצעות במעטפות סגורות בלבד ניתן להגיש עד ה- 6.5.19 בשעה 14:00 במשרדי החברה, רח' הנשיא 21 קומה 3 (בניין כללית סמייל) חדרה. הצעות שתגושנה לאחר המועד האמור לא יידונו.

על גבי המעטפה יש לרשום באופן בולט : פניה לקבלת הצעות עבור הקמת דוכן לאירוע "נשים בלבן" בעיר חדרה  

פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי החברה אצל הגב' תמר גניש   בטל':077-5408022 

או במייל: tamar@nhlhadera.net.il

בכבוד רב ובברכה,

נ.ח.ל – נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

 להורדת הקול הקורא להצבת דוכן בארוע 'נשים בלבן' בקובץ PDF לחצו כאן

להורדת נוסח מודעת פרסום בעיתון בפורמט PDF  לחצו כאן