לחברת נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ דרוש/ה מנכ"ל/ית. חברת נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ בע"מ (להלן-החברה) הינה חברה עירונית המצויה בבעלות מלאה של עיריית חדרה ותפקידה לשמש כזרוע הארוכה של העירייה בתחומים שונים לרבות בתחום התיירות ופיתוח וניהול פרויקטים.

החברה מבקשת בזה הצעות מטעם מועמדים העומדים בתנאים שלהלן למשרת מנכ"ל החברה.

דרישות סף לתפקיד:

רשאים להגיש מועמדות:

א. תושב ואזרח ישראל אשר נתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:

1.1 בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה, לימודי עבודה או תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה. 

1.2 בעל ניסיון של לפחות 5 שנים בלפחות מאחד מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.

לעניין סעיף קטן זה: 

"תפקיד בכיר" – תפקיד של מנכ"ל/סמנכ"ל/מנהל אגף. 

"היקף עסקים משמעותי"- תאגיד בעל מחזור כספי שנתי של 15,000,000 ₪ ומעלה.

ב. בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים. 

לעניין סעיף קטן זה, "כהונה ציבורית או תפקיד בשירות הציבורי" – תפקיד ניהולי בכיר ברמת מנהל מחלקה ומעלה או תפקיד בשירות הציבורי בדרג 42  ומעלה, או בעל דרגת סא"ל בצה"ל או דרגה מקבילה בכוחות הבטחון.

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה. 

בסעיף קטן זה, תחום עיסוקיה העיקריים של החברה – תיירות וייזום וניהול פרויקטים בתחום הפיתוח והתשתיות.

ב. במקרים חריגים, ניתן לבחור במי שלא נתקיימו בו התנאים הקבועים בסעיף 1.1, אם הוא בעל ניסיון מצטבר של עשר שנים לפחות בתפקיד או בכהונה כאמור בסעיף 1.2 שמתוכן 5 שנים לפחות בגופים בעלי היקף עסקים משמעותי כהגדרתם לעיל ושועדת הבחינה אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירה כאמור.

 

תיאור תפקיד

ניהול כללי של החברה, ניהול של עובדי החברה, פיקוח על התנהלות החברה, הגשת דיווחים לדירקטוריון החברה, עבודה מול עיריית חדרה ומול מוסדות ממשלתיים.

 

יתרונות: 

יתרון יינתן למועמדים הבאים:

בעלי היכרות עם המגזר הציבורי/מוניציפאלי. 

בעלי ניסיון בניהול 10 עובדים לפחות.

בעלי ניסיון בתחום העיסוק של החברה.

 

הגשת המועמדות:

מועמדות תוגש באופן ידני בלבד, במעטפה אחת סגורה עליה יצויין "מועמדות לתפקיד מנכ"ל חברת נחלים חדרה", החל מיום 26.2.19  בשעה 09:00 ועד לא יאוחר מיום 14.3.19 בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב הנשיא 21, חדרה (קומה 3) (פניות שלא ימסרו ידנית או שלא יימסרו בהתאם למועדים האמורים- לא יידונו). 

ועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לממליצים ו/או לאנשי קשר נוספים ולפעול לאימות ו/או למתן הבהרה, השלמת מסמכים חסרים ומידע נדרש ביחס לכל מידע שיתקבל במסגרת הגשת המועמדות.

ועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות לזמן את המועמדים שעומדים בתנאי הסף לראיון אישי וכמו כן לקבוע קריטריונים אשר יסייעו בהערכתם.

תנאי העסקה: בהתאם להנחיות משרד הפנים.

ועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בשירותי חברת השמה לצורך מיון המועמדים.

ניתן למצוא את נוסח המודעה באתר האינטרנט של העירייה בכתובת: https://www.hadera.muni.il תחת לשונית מכרזים ודרושים ולקבל פרטים נוספים אצל הגב' תמר גניש בטל' 077-5408022 שלוחה 5.

 

       מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד.

 

                                                  בברכה,

                          ועדת הבחינה למינוי מנכ"ל החברה

     חברת נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

 לחברת נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ דרוש/ה מנכ"ל/ית חברת נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ בע"מ (להלן-החברה) הינה חברה עירונית המצויה בבעלות מלאה של עיריית חדרה ותפקידה לשמש כזרוע הארוכה של העירייה בתחומים שונים לרבות בתחום התיירות ופיתוח וניהול פרויקטים.  החברה מבקשת בזה הצעות מטעם מועמדים העומדים בתנאים שלהלן למשרת מנכ"ל החברה. דרישות סף לתפקיד: רשאים להגיש מועמדות: א.	תושב ואזרח ישראל אשר נתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים: 1.1	בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה, לימודי עבודה או תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה. 1.2	בעל ניסיון של לפחות 5 שנים בלפחות מאחד מאלה: א.	בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי. לעניין סעיף קטן זה: "תפקיד בכיר" – תפקיד של מנכ"ל/סמנכ"ל/מנהל אגף. "היקף עסקים משמעותי"- תאגיד בעל מחזור כספי שנתי של 15,000,000 ₪ ומעלה. ב.	בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים. לעניין סעיף קטן זה, "כהונה ציבורית או תפקיד בשירות הציבורי" – תפקיד ניהולי בכיר ברמת מנהל מחלקה ומעלה או תפקיד בשירות הציבורי בדרג 42 ומעלה, או בעל דרגת סא"ל בצה"ל או דרגה מקבילה בכוחות הבטחון. ג.	בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה. בסעיף קטן זה, תחום עיסוקיה העיקריים של החברה – תיירות וייזום וניהול פרויקטים בתחום הפיתוח והתשתיות. ב.	במקרים חריגים, ניתן לבחור במי שלא נתקיימו בו התנאים הקבועים בסעיף 1.1, אם הוא בעל ניסיון מצטבר של עשר שנים לפחות בתפקיד או בכהונה כאמור בסעיף 1.2 שמתוכן 5 שנים לפחות בגופים בעלי היקף עסקים משמעותי כהגדרתם לעיל ושועדת הבחינה אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירה כאמור. תיאור תפקיד ניהול כללי של החברה, ניהול של עובדי החברה, פיקוח על התנהלות החברה, הגשת דיווחים לדירקטוריון החברה, עבודה מול עיריית חדרה ומול מוסדות ממשלתיים. יתרונות: יתרון יינתן למועמדים הבאים: •	בעלי היכרות עם המגזר הציבורי/מוניציפאלי. •	בעלי ניסיון בניהול 10 עובדים לפחות. •	בעלי ניסיון בתחום העיסוק של החברה. הגשת המועמדות: •	מועמדות תוגש באופן ידני בלבד, במעטפה אחת סגורה עליה יצויין "מועמדות לתפקיד מנכ"ל חברת נחלים חדרה", החל מיום 26.2.19 בשעה 09:00 ועד לא יאוחר מיום 14.3.19 בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב הנשיא 21, חדרה (קומה 3) (פניות שלא ימסרו ידנית או שלא יימסרו בהתאם למועדים האמורים- לא יידונו). •	ועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לממליצים ו/או לאנשי קשר נוספים ולפעול לאימות ו/או למתן הבהרה, השלמת מסמכים חסרים ומידע נדרש ביחס לכל מידע שיתקבל במסגרת הגשת המועמדות. •	ועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות לזמן את המועמדים שעומדים בתנאי הסף לראיון אישי וכמו כן לקבוע קריטריונים אשר יסייעו בהערכתם. •	תנאי העסקה: בהתאם להנחיות משרד הפנים. •	ועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בשירותי חברת השמה לצורך מיון המועמדים. •	ניתן למצוא את נוסח המודעה באתר האינטרנט של העירייה בכתובת: https://www.hadera.muni.il תחת לשונית מכרזים ודרושים ולקבל פרטים נוספים אצל הגב' תמר גניש בטל'077-5408022 שלוחה 5.     מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד.                          בברכה,              ועדת הבחינה למינוי מנכ"ל החברה		 				   חברת נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ