נ.ח.ל חדרה – נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ, (להלן- החברה) מזמינה בזאת הצעות מחיר להפעלה של מרכז צלילה בפארק נחל חדרה, הכל בהתאם למפורט במסמכי הקול הקורא.

נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

                           קול קורא מס'  02/18 

להפעלה של מרכז צלילה בפארק נחל חדרה

 

נ.ח.ל חדרה – נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ, (להלן- החברה) מזמינה בזאת הצעות מחיר להפעלה של מרכז צלילה בפארק נחל חדרה, הכל בהתאם למפורט במסמכי הקול הקורא.

 

את מסמכי הקול הקורא לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה בקול הקורא לחתום ניתן לרכוש תמורת סכום של  500 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר) במשרדי החברה ברחוב הנשיא 21, חדרה, קומה 3 (להלן: משרדי החברה) בימים א' – ה' בין השעות 15:00-08:00, החל מיום 28.10.18  ( למעט יום השבתון לבחירות 30.10.18) ניתן לעיין ללא תשלום בחוברת הקול הקורא במשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל.

 

את ההצעות ומסמכי הקול הקורא כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בידי המציע ובהתאם לדרישות הקול הקורא, יש למסור במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר הקול הקורא ולהפקיד בתיבת המכרזים, במשרדי החברה  עד ליום 11.11.18 , לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק.

 

סיור מציעים יתקיים ביום 1.11.18 בשעה 12:00 בפארק נחל חדרה (התכנסות תהא במבנה המשרדים בכניסה לפארק).

השתתפות בסיור המציעים מהווה תנאי מחייב להגשת הצעות בקול הקורא.

 

המציע  בקול הקורא יהא חייב להמציא אישור כי הוא מנהל ספרי חשבונות כחוק וכי יש לו הניסיון והיכולות, כדרישות הקול הקורא.

 

הליך זה אינו מכרז ודיני המכרזים לא חלים עליו ובתוך כך רשאית החברה לנהל מו"מ עם מציעים אשר הצעותיהם תמצאנה מתאימות.

 

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כל שהיא.

 

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי הקול הקורא תתקבלנה בכתב בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר וזאת עד ליום 6.11.18 בשעה 14:00. את השאלות יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו tamar@nhlhadera.co.il בהתאם להוראות הקבועות בקול הקורא.

 

פרטים נוספים ניתן  לקבל אצל הגב' תמר גניש בטלפון מס' 077-5408022 שלוחה  5.

 

נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ


 נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ