עיריית חדרה (להלן-העירייה), באמצעות נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ (להלן-החברה) מזמינה בזאת הצעות מחיר להקמת מגרש כדורגל סינטטי מסוג שחבק והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

מכרז פומבי מס  5/18

 

להקמת מגרש כדורגל סינטטי מסוג שחבק

 

עיריית חדרה (להלן-העירייה), באמצעות נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ (להלן-החברה) מזמינה בזאת הצעות מחירלהקמת מגרש כדורגל סינטטי מסוג שחבק והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ניתן לרכוש תמורת סכום של 1500 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר) במשרדי החברה ברחוב הנשיא 21 חדרה קומה 3 בימים א' – ה' בין השעות 15:00-08:00, החל מיום 6.5.18. ניתן לעיין ללא תשלום בחוברת המכרז במשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל.

 מסמכי המכרז יימסרו לרוכשים באמצעות התקן אחסון נייד. על המציעים במכרז להדפיס את כל מסמכי המכרז לרבות התכניות, המפרטים וכתב כמויות ולהגישם חתומים במסגרת הצעתם.

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע״י המציע פרט לתוכניות, המפרטים וכתב הכמויות יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 5/2018 להקמת מגרש כדורגל מסוג שחבק", ולהכניסם לתיבת המכרזים במשרדי החברה, לא יאוחר מיום 17.5.18 בשעה 14:00.

מפגש לצורכי הבהרות יערך ביום 8.5.18 בשעה 11:00 באולם ישיבות החברה קומה 5.

המפגש הינו חובה ותנאי להשתתפות ולהגשת הצעות במכרז.

 שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז תתקבלנה בכתב בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז 5/18 להקמת מגרש כדורגל סינטטי מסוג שחבק, וזאת עד ליום 10.5.18 בשעה 15:00. את השאלות יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו tamar@nhlhadera.co.il בהתאם להוראות הקבועות בפניה.

פרטים נוספים ניתן  לקבל אצל הגב' תמר גניש בטלפון מס'  שלוחה 5 -077-5408022.

 

 

המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הוא מנהל ספרי חשבונות כחוק, וכי יש לו ניסיון והמלצות, הכל כמפורט בתנאי המכרז.

 

להבטחת הצעתו יצרף המציע ערבות בנקאית בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז.

 

החברה תבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות ורק מציע העומד בתנאי הסף, תבוא בחשבון הצעתו.

                                                                                               

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

                                                                                                                      

בכבוד רב,

מתניה כחלון, עו"ד

נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ