נ.ח.ל חדרה – נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ, (להלן- החברה) מזמינה בזאת הצעות מחיר להקמה והפעלה של מערך שייט ופעילויות נלוות בפארק נחל חדרה, הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

נ.ח.ל חדרה – נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

          מכרז פומבי מס' 06/18

 

      להקמה והפעלה של מערך שייט ופעילויות נלוות בפארק נחל חדרה

נ.ח.ל חדרה – נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ, (להלן- החברה) מזמינה בזאת הצעות מחיר להקמה והפעלה של מערך שייט ופעילויות נלוות בפארק נחל חדרה, הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

 

את מסמכי המכרז לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ניתן לרכוש תמורת סכום של  2,000 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר) במשרדי החברה ברחוב הנשיא 21, חדרה קומה 3 (להלן-משרדי החברה) בימים א' – ה' בין השעות 15:00-08:00, החל מיום 7.5.18. ניתן לעיין ללא תשלום בחוברת המכרז במשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל.

 

את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בידי המציע ובהתאם לדרישות המכר, יש למסור במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז ולהפקיד בתיבת המכרזים, במשרדי החברה ביום 22.5.18, לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק.

תשומת לב המציעים כי לרגל חג השבועות משרדי החברה יהיו סגורים בימים 21-20 למאי.

 

סיור מציעים יתקיים ביום  8.5.18 בשעה 10:00 בכניסה לפארק נחל חדרה (במשרדי הפארק).

השתתפות במפגש ובסיור מהווה תנאי מחייב להשתתפות במכרז.

 

החברה תבחן את ההצעות, כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בדרישות המכרז יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוה  ביותר או הצעה כל שהיא.

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז תתקבלנה בכתב בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז להקמה והפעלה של מערך שייט ופעילויות נלוות בפארק נחל חדרה, וזאת עד ליום 13.5.18 בשעה 14:00. את השאלות יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו tamar@nhlhadera.co.il בהתאם להוראות הקבועות במכרז.

 

פרטים נוספים ניתן  לקבל אצל הגב' תמר גניש בטלפון מס' 077-5408022.

 

 

מתניה כחלון, עו"ד

מנכ"ל

נ.ח.ל – נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

                                                                                                

                                                                                                                                                                                          

 

                            

       נ.ח.ל חדרה – נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ      מכרז פומבי מס' 06/18    להקמה והפעלה של מערך שייט ופעילויות נלוות בפארק נחל חדרה נ.ח.ל חדרה – נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ, (להלן- החברה) מזמינה בזאת הצעות מחיר להקמה והפעלה של מערך שייט ופעילויות נלוות בפארק נחל חדרה, הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ניתן לרכוש תמורת סכום של 2,000 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר) במשרדי החברה ברחוב הנשיא 21, חדרה קומה 3 (להלן-משרדי החברה) בימים א' – ה' בין השעות 15:00-08:00, החל מיום 7.5.18. ניתן לעיין ללא תשלום בחוברת המכרז במשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל. את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בידי המציע ובהתאם לדרישות המכר, יש למסור במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז ולהפקיד בתיבת המכרזים, במשרדי החברה ביום 22.5.18, לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק. תשומת לב המציעים כי לרגל חג השבועות משרדי החברה יהיו סגורים בימים 21-20 למאי. סיור מציעים יתקיים ביום 8.5.18 בשעה 10:00 בכניסה לפארק נחל חדרה (במשרדי הפארק). השתתפות במפגש ובסיור מהווה תנאי מחייב להשתתפות במכרז. החברה תבחן את ההצעות, כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בדרישות המכרז יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות. אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוה ביותר או הצעה כל שהיא. שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז תתקבלנה בכתב בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז להקמה והפעלה של מערך שייט ופעילויות נלוות בפארק נחל חדרה, וזאת עד ליום 13.5.18 בשעה 14:00. את השאלות יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו tamar@nhlhadera.co.il בהתאם להוראות הקבועות במכרז. פרטים נוספים ניתן לקבל אצל הגב' תמר גניש בטלפון מס' 077-5408022.  מתניה כחלון, עו"ד מנכ"ל נ.ח.ל – נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ