הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ומסמך שינויים והבהרות מס'2 1. הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות: החברה מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות בקשר עם ההליך שבנדון וזאת עד ליום 26.4.18 לא יאוחר מהשעה 14:00 בדיוק, בדרך ובאופן הקבועים בסעיף 11 למסמך א' למסמכי ההליך. ניתן להעביר שאלות הבהרה עד ליום 15.4.18.