עדכון 22.4.18: הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות: 30.4.18 לא יאוחר מהשעה 14:00