עיריית חדרה (להלן- העירייה) באמצעות חברת נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ (להלן-החברה) מבקשת בזה לקבל הצעות להקמה והפעלה של מיזם להשכרת אופניים ברחבי העיר חדרה, מחברות בעלי ניסיון בתחום הכל בהתאם למפורט במסמכי הקול הקורא.

נ.ח.ל חדרה – נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ  קול קורא מס' 01/18 להקמה והפעלה של מיזם להשכרת אופניים ברחבי העיר חדרה עיריית חדרה (להלן- העירייה) באמצעות חברת נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ (להלן-החברה) מבקשת בזה לקבל הצעות להקמה והפעלה של מיזם להשכרת אופניים ברחבי העיר חדרה, מחברות בעלי ניסיון בתחום הכל בהתאם למפורט במסמכי הקול הקורא.  את מסמכי הקול הקורא לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה בהליך לחתום, ניתן לרכוש תמורת סכום של  500 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר) במשרדי החברה ברחוב הנשיא 21 חדרה קומה 3 (להלן-משרדי החברה) בימים א' – ה' בין השעות 15:00-08:00, החל מיום 26.2.18. ניתן לעיין ללא תשלום בחוברת הקול הקורא במשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל. מסמכי הקול הקורא יימסרו לרוכשים באמצעות התקן אחסון נייד. על המציעים במכרז להדפיס את כל מסמכי הקול הקורא ולהגישם חתומים במסגרת הצעתם.    את ההצעות ואת כל מסמכי הקול הקורא כשהם חתומים ע״י המציע יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה מצוין "קול קורא מס' 01/18 להקמה והפעלה של מיזם להשכרת אופניים ברחבי העיר חדרה ", ולהכניסם לתיבת הקול הקוראים במשרדי החברה, לא יאוחר מיום _22.3.18 בשעה 14:00. שאלות והבהרות בנוגע למסמכי הקול הקורא תתקבלנה בכתב בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר לקול קורא מס' 01/18 להקמה והפעלה של מיזם להשכרת אופניים ברחבי העיר חדרה, וזאת עד ליום 13.3.18 בשעה 10:00. את השאלות יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו tamar@nhlhadera.co.il בהתאם להוראות הקבועות בפניה. פרטים נוספים ניתן  לקבל אצל הגב' תמר גניש בטלפון מס'  שלוחה 5 -077-5408022.  עו"ד מתניה כחלון, מנכ"ל