עיריית חדרה (להלן-העירייה), באמצעות נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ (להלן-החברה) מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקה, התקנה וחיבור לחשמל של עמודי תאורה במגרש הכדורגל הסינטטי "רחבעם זאבי" בחדרה והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

 

את מסמכי המכרז לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ניתן לרכוש תמורת סכום של 1,000 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר) במשרדי החברה ברחוב הנשיא 21 חדרה קומה 3 בימים א' – ה' בין השעות 15:00-09:00, החל מיום 1.2.18 ניתן לעיין ללא תשלום בחוברת המכרז אצל הגב' תמר גניש במשרדי החברה בכתובת ובשעות האמורות לעיל.

 

מסמכי המכרז יימסרו לרוכשים באמצעות התקן אחסון נייד. על המציעים במכרז להדפיס את כל מסמכי המכרז לרבות התכניות, המפרטים וכתב כמויות ולהגישם חתומים במסגרת הצעתם.

 

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע״י המציע פרט לתוכניות, המפרטים וכתב הכמויות יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 2/2018 לאספקה, התקנה וחיבור לחשמל של עמודי תאורה במגרש הכדורגל הסינטטי "רחבעם זאבי" בחדרה", ולהכניסם לתיבת המכרזים במשרדי החברה, לא יאוחר מיום 18.2.18 בשעה 14:00.

מפגש לצורכי הבהרות יערך ביום 6.2.18 שעה 13:00 במשרדי החברה ולאחר מכן ייערך סיור במגרש.

המפגש הינו חובה ותנאי להשתתפות ולהגשת הצעות במכרז (הסיור לאחר המפגש הוא רשות).

 

 

המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הוא מנהל ספרי חשבונות כחוק, וכי יש לו ניסיון והמלצות, הכל כמפורט בתנאי המכרז.

 

להבטחת הצעתו יצרף המציע ערבות בנקאית בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז.

 

החברה תבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות ורק מציע העומד בתנאי הסף, תבוא בחשבון הצעתו. 

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

 

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז תתקבלנה בכתב בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרזמס' 2/2018 לאספקה, התקנה וחיבור לחשמל של עמודי תאורה במגרש הכדורגל הסינטטי "רחבעם זאבי" בחדרה, וזאת עד ליום 8.2.18 בשעה 16:00. את השאלות יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו tamar@nhlhadera.co.il בהתאם להוראות הקבועות במכרז.

 

פרטים נוספים ניתן  לקבל אצל הגב' תמר גניש בטלפון מס' 077-5408022 שלוחה 5.

 

                                                       בכבוד רב,                                                

                                                      מתניה כחלון, עו"ד

                                                    מנכ"ל

                                             נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

 

            מכרז פומבי מס 2/18 לאספקה, התקנה וחיבור לחשמל של עמודי תאורה במגרש הכדורגל הסינטטי "רחבעם זאבי" בחדרה  עיריית חדרה (להלן-העירייה), באמצעות נ.ח.ל חדרה- נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ (להלן-החברה) מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקה, התקנה וחיבור לחשמל של עמודי תאורה במגרש הכדורגל הסינטטי "רחבעם זאבי" בחדרה והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ניתן לרכוש תמורת סכום של 1,000 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר) במשרדי החברה ברחוב הנשיא 21 חדרה קומה 3 בימים א' – ה' בין השעות 15:00-09:00, החל מיום 1.2.18 ניתן לעיין ללא תשלום בחוברת המכרז אצל הגב' תמר גניש במשרדי החברה בכתובת ובשעות האמורות לעיל. מסמכי המכרז יימסרו לרוכשים באמצעות התקן אחסון נייד. על המציעים במכרז להדפיס את כל מסמכי המכרז לרבות התכניות, המפרטים וכתב כמויות ולהגישם חתומים במסגרת הצעתם. את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע״י המציע פרט לתוכניות, המפרטים וכתב הכמויות יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 2/2018 לאספקה, התקנה וחיבור לחשמל של עמודי תאורה במגרש הכדורגל הסינטטי "רחבעם זאבי" בחדרה", ולהכניסם לתיבת המכרזים במשרדי החברה, לא יאוחר מיום 18.2.18 בשעה 14:00. מפגש לצורכי הבהרות יערך ביום 6.2.18 שעה 13:00 במשרדי החברה ולאחר מכן ייערך סיור במגרש. המפגש הינו חובה ותנאי להשתתפות ולהגשת הצעות במכרז (הסיור לאחר המפגש הוא רשות). המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הוא מנהל ספרי חשבונות כחוק, וכי יש לו ניסיון והמלצות, הכל כמפורט בתנאי המכרז. להבטחת הצעתו יצרף המציע ערבות בנקאית בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז. החברה תבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות ורק מציע העומד בתנאי הסף, תבוא בחשבון הצעתו.	 אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא. שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז תתקבלנה בכתב בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז מס' 2/2018 לאספקה, התקנה וחיבור לחשמל של עמודי תאורה במגרש הכדורגל הסינטטי "רחבעם זאבי" בחדרה, וזאת עד ליום 8.2.18 בשעה 16:00. את השאלות יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו tamar@nhlhadera.co.il בהתאם להוראות הקבועות במכרז. פרטים נוספים ניתן לקבל אצל הגב' תמר גניש בטלפון מס' 077-5408022 שלוחה 5.                             בכבוד רב,                                                    מתניה כחלון, עו"ד                           מנכ"ל                       נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ