החברה מבקשת לקבל הצעות מגורמים המעוניינים להשתתף ביריד כגון מוכרי פרחים, משתלות, נגנים ואומני רחוב

 

א. כללי

1. נ.ח.ל חדרה – נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה המצויה בבעלות עיריית חדרה וניתנה לה הזכות לנהל ולהפעיל יריד למכירת פרחים בסמטת פלטרין בחדרה.

2. החברה מבקשת לקבל הצעות מגורמים המעוניינים להשתתף ביריד כגון מוכרי פרחים, משתלות, נגני אומני רחוב (להלן: "השירותים"). 

3. היריד צפוי להתקיים מידי יום שישי החל משעות הבוקר ועד שעות הצהריים לפני מועד כניסת השבת. היריד יכלול מציגים ומוכרים פרחים מחדרה והסביבה, נגני ואומני רחוב ב"מזוודה פתוחה".

4. היריד הוא חלק מאסטרטגיה של החברה ועיריית חדרה לפיתוח מרכז העיר והעיר בכלל ומיתוג העיר כמקום חי ובועט עם תרבות רחוב תוססת וצבעונית.

5. ההשתתפות בתקופת ההרצה הינה ללא עלות. 

6. הדוכנים יוצבו במיקומים שונים באזור מתחם האירוע בהתאם הגרלה שתערך בחברה. 

7. המשתתפים ביריד לא יהיו רשאים למכור מוצרים מלבד מוצרים הנוגעים לשוק הפרחים ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה.

8. החברה תהיה אחראית על הצבת הדוכנים ותספק למשתתפים עמדות מכירה. כל שאר הפעילויות הכרוכות בהשתתפות לרבות הבאת מרכולתם, קישוט הדוכנים, הצבת שלטים וכד', ייעשו על ידי בעלי הדוכנים ועל חשבונם. בגמר היריד, על המשתתפים יהיה לדאוג לפינוי כלל הדוכנים תקינים והשבת האזורים בהם הוצבו הדוכנים לחברה פנויים מכל חפץ ונקיים.

9. הקמת והפעלת הדוכנים תעשה בתיאום והנחיית הממונה מטעמה של החברה.

10. למשתתפים יהיו את כל האישורים/ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי דין לעסוק בתחום עיסוקם לרבות אישורים מרשויות המס.

11. מספר המקומות ביריד מוגבל. החברה רשאית לקבוע על פי שיקול דעתה הבלעדי מיהם בעלי הדוכנים/האומנים שישתתפו ביריד ואף להפסיק השתתפות ביריד של בעל דוכן/אומן על פי שיקול דעתה, על מנת לאפשר גיוון של המשתתפים ו/או מכל סיבה אחרת.

 

ב. הגשת ההצעה:

12. הצעת המציע תוגש באמצעות הטופס המצורף להליך זה כנספח א' בלבד מבלי לבצע בו כל שינויים, השמטות או תיקונים-  להורדת הטופס לחץ כאן . המציע יצרף להצעה פרטים אודות ההצעה לרבות לפרטיו האישיים ודרכי התקשרות, צילומים של הדוכן שבכוונתו להעמיד.

13. המועד האחרון להגשת הצעות הינו 23.11.17 בשעה 16:00. ההצעה תוגש לדוא"ל tamar@nhlhadera.co.il  ותכלול את נספח א' ואת המסמכים הנלווים כמפורט לעיל.

14. על המציע לבקר במקומות האפשריים להצבת דוכנים באם הוא מעוניין בכך ולהשיג בעצמו ועל חשבונו כל מידע הדרוש לו לשם הכנת והגשת ההצעה.

 

ג. הוראות כלליות למשתתפים

15. הנכם מתבקשים לעיין היטב במסמך זה ולהעביר את כל המסמכים הדרושים כמפורט לעיל.

16. החברה רשאית לדחות, בכל עת, את המועד האחרון להגשת הצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים במסמך זה, על פי שיקול דעתה המוחלט.

17. המידע המופיע במסמך זה הינו מידע כללי בלבד אשר מטרתו להעניק למציעים כמה שיותר מידע על מנת שיוכלו להכין את הצעתם. המשתתפים מצהירים כי המידע הנמסר בדגש על האופי היריד הינו מידע ראשוני בלבד לצורך הגשת ההצעות והוא אינו מחייב את החברה אשר תהיה רשאית לשנותו בהתאם לשיקול דעתה.

18. אין בהליך זה, או בפעולות שינקטו על פיו, כדי ליצור מחויבות כלשהי של החברה כלפי גורם כלשהו, או לחייב את החברה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו.

אין החברה מתחייבת למספר מבקרים מסוים ביריד או לכמות המוצרים שיימכרו בדוכנים.

19. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את היריד ואת הליך זה בכל עת, או לדחות את ביצועו מכל סיבה שהיא, או לצאת בהליך חדש לפי שיקול דעתה הבלעדי. למשתתפים אשר הגישו הצעה לא תהיה כל טענה ו\או דרישה כלפי החברה בהתקיים האמור.

20. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המציעים, כולם או חלקם, לצורך בירור פרטים בנוגע להצעותיהם, לרבות קבלת אישורים ו\או המלצות ו\או מסמכים, וכל פרט אחר הדרוש לה לצורך קבלת החלטתה. 

21. הליך זה אינו מהווה מכרז ודיני המכרזים אינם חלים עליו.

 

לפרטים ניתן לפנות אל  תמר גניש  בטל' 077-5408022 שלוחת מנכ"ל.

 להורדת הטופס לחץ כאן 

 

בכבוד רב,

 

מתניה כחלון, עו"ד

 

מנכ"ל

נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ