כחלק מפיתוח הספורט התחרותי בחדרה ובהנחיית ראש העיר להקמת 2 מגרשי כדורגל מדשא סינטטי, מפרסמת החברה מכרז פומבי להקמת שני מגרשים אלו.

           מכרז פומבי מס 5/17 להקמת שני מגרשי כדורגל סינטטיים בעיר חדרה חברת נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ (להלן-החברה) הינה חברה עירונית המצויה בבעלות עיריית חדרה , מזמינה בזאת הצעות מחיר להקמת שני מגרשי כדורגל סינטטיים בעיר חדרה והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ניתן לרכוש תמורת סכום של 2,500 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר) במשרדי החברה ברחוב הנשיא 21 חדרה קומה 3 בימים א' – ה' בין השעות 15:00-08:00, החל מיום 1.8.17. ניתן לעיין ללא תשלום בחוברת המכרז במשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל. לפרטים נוספים ניתן לפנות אל הגב' תמר גניש בטל' 077-5408022 (שלוחת לשכת מנכ"ל). מסמכי המכרז יימסרו לרוכשים באמצעות התקן אחסון נייד. על המציעים במכרז להדפיס את כל מסמכי המכרז לרבות התכניות, המפרטים וכתב כמויות ולהגישם חתומים במסגרת הצעתם.   את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע״י המציע פרט לתוכניות, המפרטים וכתב הכמויות יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 5/2017 להקמת שני מגרשי כדורגל סינטטיים בעיר חדרה", ולהכניסם לתיבת המכרזים במשרדי החברה, לא יאוחר מיום 16.8.17 בשעה 14:00. מפגש מציעים יתקיים ביום 6.8.17, בשעה 10:00 במשרדי החברה.  המפגש הנו חובה ותנאי להשתתפות ולהגשת הצעות במכרז. שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז תתקבלנה בכתב בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז הקמת שני מגרשי כדורגל סינטטיים בעיר חדרה, וזאת עד ליום 10.8.17 בשעה 10:00. את השאלות יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו tamar@nhlhadera.co.il בהתאם להוראות הקבועות במכרז. פרטים נוספים ניתן לקבל אצל הגב' תמר גניש בטלפון מס' 077-5408022.  המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הוא מנהל ספרי חשבונות כחוק, וכי יש לו ניסיון והמלצות הכל כמפורט בתנאי המכרז. להבטחת הצעתו יצרף המציע ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז.  החברה תבחן את ההצעות, כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות ורק מציע העומד בתנאי הסף, תבוא בחשבון הצעתו. 	 אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כל שהיא.                                            בכבוד רב,                                      עו"ד מתניה כחלון,                                           מנכ"ל                               נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה

                      מכרז פומבי מס'  5/17

 

להקמת שני מגרשי כדורגל סינטטיים בעיר חדרה

 

חברת נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ  (להלן-החברה) הינה חברה עירונית המצויה בבעלות עיריית חדרה, מזמינה בזאת הצעות מחיר להקמת שני מגרשי כדורגל סינטטיים בעיר חדרה והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

 

את מסמכי המכרז לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ניתן לרכוש תמורת סכום של  2,500 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר) במשרדי החברה ברחוב הנשיא 21 חדרה קומה 3 בימים א' – ה' בין השעות 15:00-08:00, החל מיום 1.8.17. ניתן לעיין ללא תשלום בחוברת המכרז במשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל. לפרטים נוספים ניתן לפנות אל הגב' תמר גניש בטל' 077-5408022 (שלוחת לשכת מנכ"ל).

 

מסמכי המכרז יימסרו לרוכשים באמצעות התקן אחסון נייד. על המציעים במכרז להדפיס את כל מסמכי המכרז לרבות התכניות, המפרטים וכתב כמויות ולהגישם חתומים במסגרת הצעתם.   

 

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע״י המציע פרט לתוכניות, המפרטים וכתב הכמויות יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 5/2017 להקמת שני מגרשי כדורגל סינטטיים בעיר חדרה", ולהכניסם לתיבת המכרזים במשרדי החברה, לא יאוחר מיום 16.8.17 בשעה 14:00.

 

מפגש מציעים יתקיים ביום 6.8.17, בשעה 10:00 במשרדי החברה. 

 

המפגש הנו חובה ותנאי להשתתפות ולהגשת הצעות במכרז.

 

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז תתקבלנה בכתב בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז הקמת שני מגרשי כדורגל סינטטיים בעיר חדרה, וזאת עד ליום 10.8.17 בשעה 10:00. את השאלות יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו tamar@nhlhadera.co.il בהתאם להוראות הקבועות במכרז.

פרטים נוספים ניתן  לקבל אצל הגב' תמר גניש בטלפון מס' 077-5408022. 

 

המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הוא מנהל ספרי חשבונות כחוק, וכי יש לו ניסיון והמלצות הכל כמפורט בתנאי המכרז.

 

להבטחת הצעתו יצרף המציע ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז. 

 

החברה תבחן את ההצעות, כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות ורק מציע העומד בתנאי הסף, תבוא בחשבון הצעתו.

 

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כל שהיא. 

 

                                                                                    בכבוד רב,                                                                           עו"ד מתניה כחלון,

                                                                                    מנכ"ל