חברת נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה עירונית המצויה בבעלות עיריית חדרה. החברה מבקשת בזה לקבל הצעות לתכנון, אספקה, התקנה ואחזקה של מתקני משחק והצללה בפארק נחל חדרה, הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת סכום של 1,500 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר) במשרדי החברה ברחוב הנשיא 21 חדרה קומה 3 (להלן:"משרדי החברה).

מכרז פומבי מס' 04/17 לתכנון, אספקה, התקנה ואחזקה של מתקני משחק והצללה בפארק נחל חדרה חברת נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ )להלן: "החברה"( הינה חברה עירונית המצויה בבעלות עיריית חדרה. החברה מבקשת בזה לקבל הצעות לתכנון, אספקה, התקנה ואחזקה של מתקני משחק והצללה בפארק נחל חדרה, הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת סכום של 1,500 ₪ כולל מע"מ )התשלום לא יוחזר( במשרדי החברה ברחוב הנשיא 21 חדרה קומה 3 )להלן:"משרדי החברה( בימים א' – ה' בין השעות 15:00-08:00 , החל מיום 4.6.17 . ניתן לעיין ללא תשלום בחוברת המכרז במשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל. מסמכי המכרז יימסרו לרוכשים באמצעות התקן אחסון נייד. על המציעים במכרז להדפיס את כל מסמכי המכרז לרבות המפרטים ולהגישם חתומים במסגרת הצעתם. את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע״י המציע יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 04/17 לתכנון, אספקה, התקנה ואחזקה של מתקני משחק והצללה בפארק נחל חדרה", ולהכניסם לתיבת המכרזים במשרדי החברה, לא יאוחר מיום 25.6.17 בשעה 15:00 . סיור מציעים יתקיים ביום 11.6.17 בשעה 12:00 במשרדי פארק נחל חדרה הממוקמים בכניסה לפארק. השתתפות בסיור המציעים מהווה תנאי להשתתפות במכרז. המציע יצרף להצעתו למכרז ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית לטובת החברה בסכום של 90,000 ש"ח בנוסח המצוי במסמכי המכרז. שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז תתקבלנה בכתב בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז לתכנון אספקה, התקנה ואחזקה של מתקני משחק והצללה בפארק נחל חדרה, וזאת עד ליום 15.6.17 בשעה 0 10:0 . את השאלות יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו tamar@nhlhadera.co.il בהתאם להוראות הקבועות במכרז. פרטים נוספים ניתן לקבל אצל הגב' תמר גניש בטלפון מס' 077-5408022 . עו"ד מתניה כחלון, מנכ"ל נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

בימים א' – ה' בין השעות 15:00-08:00 , החל מיום 4.6.17 . ניתן לעיין ללא תשלום בחוברת המכרז במשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל. מסמכי המכרז יימסרו לרוכשים באמצעות התקן אחסון נייד. על המציעים במכרז להדפיס את כל מסמכי המכרז לרבות המפרטים ולהגישם חתומים במסגרת הצעתם. את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע״י המציע יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 04/17 לתכנון, אספקה, התקנה ואחזקה של מתקני משחק והצללה בפארק נחל חדרה", ולהכניסם לתיבת המכרזים במשרדי החברה, לא יאוחר מיום 25.6.17 בשעה 15:00 .סיור מציעים יתקיים ביום 11.6.17 בשעה 12:00 במשרדי פארק נחל חדרה

הממוקמים בכניסה לפארק. השתתפות בסיור המציעים מהווה תנאי להשתתפות במכרז. המציע יצרף להצעתו למכרז ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית לטובת החברה בסכום של 90,000 ש"ח בנוסח המצוי במסמכי המכרז.

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז תתקבלנה בכתב בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז לתכנון אספקה, התקנה ואחזקה של מתקני משחק והצללה בפארק נחל חדרה, וזאת עד ליום 15.6.17 בשעה 0 10:0 . את השאלות יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו tamar@nhlhadera.co.il בהתאם להוראות הקבועות במכרז. פרטים נוספים ניתן לקבל אצל הגב' תמר גניש בטלפון מס' 077-5408022 .

עו"ד מתניה כחלון,

מנכ"ל

נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ