החברה מבקשת בזה לקבל הצעות לביצוע עבודות אספקה, התקנה, ואחזקה של מערכת כריזה וטמ"ס בחוף הים בחדרה, הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז. הפרוייקט בשיתוך אגף החופים, עיריית חופים.

נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

מכרז פומבי מס' 2/17  לאספקה, התקנה ואחזקה של מערכת כריזה וטמ"ס בחוף הים בחדרה

 

חברת נ.ח.ל חדרה – נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה עירונית המצויה בבעלות עיריית חדרה.

 

החברה מבקשת בזה לקבל הצעות לביצוע עבודות אספקה, התקנה, ואחזקה של מערכת כריזה וטמ"ס בחוף הים בחדרה, הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

 את מסמכי המכרז לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ניתן לרכוש תמורת סכום של  1,000 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר), במשרדי החברה ברחוב הנשיא 21, חדרה קומה 5, בימים א' – ה' בין השעות 15:00-08:00, החל מיום 1.3.17. ניתן לעיין ללא תשלום בחוברת המכרז במשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל.

 

מסמכי המכרז יימסרו לרוכשים באמצעות התקן אחסון נייד. על המציעים במכרז להדפיס את כל מסמכי המכרז, לרבות המפרט הטכני וכתב הכמויות ולהגישם חתומים במסגרת הצעתם.  

 

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע״י המציע יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 2/2017 לאספקה, התקנה ואחזקה של מערכת כריזה וטמ"ס בחוף הים בחדרה", ולהכניסם לתיבת המכרזים במשרדי החברה, לא יאוחר מיום 26.3.17 בשעה 12:00.

  

סיור מציעים יתקיים ביום 8.3.2017 בשעה 10:30 במשרד מנהל אגף החופים, חוף גבעת אולגה.

השתתפות בסיור המציעים מהווה תנאי מחייב להשתתפות במכרז.

 

המציע יצרף להצעתו למכרז ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית לטובת החברה בסכום של 30,000 ש"ח בנוסח המצוי במסמכי המכרז.

 

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז תתקבלנה בכתב בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז לאספקה, התקנה, ואחזקה של מערכת כריזה וטמ"ס בחוף הים בחדרה, וזאת עד ליום 14.3.17 בשעה 12:00. את השאלות יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו tamar@nhlhadera.co.il בהתאם להוראות הקבועות במכרז.

 

פרטים נוספים ניתן  לקבל אצל הגב' תמר גניש בטלפון מס' 077-5408022.

התגלתה סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז- ייגבר האמור במסמכי המכרז.

 

 

 

מתניה כחלון, עו"ד

מנכ"ל

נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

 

 נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ מכרז פומבי מס' 2/17 לאספקה, התקנה ואחזקה של מערכת כריזה וטמ"ס בחוף הים בחדרה חברת נ.ח.ל חדרה – נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה עירונית המצויה בבעלות עיריית חדרה. החברה מבקשת בזה לקבל הצעות לביצוע עבודות אספקה, התקנה, ואחזקה של מערכת כריזה וטמ"ס בחוף הים בחדרה, הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.  את מסמכי המכרז לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ניתן לרכוש תמורת סכום של 1,000 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר), במשרדי החברה ברחוב הנשיא 21, חדרה קומה 5, בימים א' – ה' בין השעות 15:00-08:00, החל מיום 1.3.17. ניתן לעיין ללא תשלום בחוברת המכרז במשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל. מסמכי המכרז יימסרו לרוכשים באמצעות התקן אחסון נייד. על המציעים במכרז להדפיס את כל מסמכי המכרז, לרבות המפרט הטכני וכתב הכמויות ולהגישם חתומים במסגרת הצעתם.   את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע״י המציע יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 2/2017 לאספקה, התקנה ואחזקה של מערכת כריזה וטמ"ס בחוף הים בחדרה", ולהכניסם לתיבת המכרזים במשרדי החברה, לא יאוחר מיום 26.3.17 בשעה 12:00.  סיור מציעים יתקיים ביום 8.3.2017 בשעה 10:30 במשרד מנהל אגף החופים, חוף גבעת אולגה. השתתפות בסיור המציעים מהווה תנאי מחייב להשתתפות במכרז. המציע יצרף להצעתו למכרז ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית לטובת החברה בסכום של 30,000 ש"ח בנוסח המצוי במסמכי המכרז. שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז תתקבלנה בכתב בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז לאספקה, התקנה, ואחזקה של מערכת כריזה וטמ"ס בחוף הים בחדרה, וזאת עד ליום 14.3.17 בשעה 12:00. את השאלות יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו tamar@nhlhadera.co.il בהתאם להוראות הקבועות במכרז. פרטים נוספים ניתן לקבל אצל הגב' תמר גניש בטלפון מס' 077-5408022. התגלתה סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז- ייגבר האמור במסמכי המכרז.  מתניה כחלון, עו"ד מנכ"ל נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ