נחלים חברה לתיירות חדרה בע"מ

מכרז מס' 2/2016

מכרז פומבי לתכנון, הקמה, הפעלה וניהול של מרכז ספורט בחדרה

 

1.       עיריית חדרה (להלן: "העירייה"), באמצעות נחלים חברה לתיירות חדרה בע"מ (להלן - "החברה") מזמינה בזה הצעות לתכנון, הקמה, הפעלה וניהול של מרכז ספורט בחדרה בשיטת D.B.O.T. (Built, Operate, Transfer, Design) על חלק מחלקות 88, 89  91 ו- 425 בגוש 10032.

2.       את חוברת המכרז ובה פירוט תנאי המכרז ופרטיו, לרבות תנאי התשלום, תנאי הסף, פרטי הערבויות ויתר מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי נחלים, ברחוב הנשיא 21, קומה 5, חדרה. טל': 077-5408022, החל מיום 31/3/2016 בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00, תמורת הסך של 3,500 ₪ (כולל מע"מ), אשר לא יוחזרו.

3.       ניתן לעיין במסמכי המכרז, טרם רכישתם, במשרדי החברה. כמו כן, ניתן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז,בלחיצה כאן

4.       ההתקשרות עם הזוכה במכרז טעונה אישור מועצת העירייה ואישור שרי הפנים והאוצר.

5.       את ההצעות ושאר מסמכי המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים כשהם חתומים ע"י המציע, במסירה ידנית במשרדי החברה ב-2 עותקים על גבי הטפסים שהומצאו למציע על ידי החברה במעטפה, זאת עד ליום 21/6/2016, בשעה 12:00.

6.       החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהיא.

7.       כנס מציעים יתקיים ביום 3/5/2016 בשעה 12:00 במשרדי החברה.

8.       אפשרות לבקש הבהרות למסמכי המכרז תינתן עד ליום 15/6/2016.


אנשי הקשר של החברה לבירור פרטים נוספים: מר בני צימרמן בטל' 052-5551840 עוה"ד איתן בראש – ולדמן סומך, משרד עורכי דין בטלפון 03-6938266 פקס' 03-6938268 מייל: eitanb@ws-law.co.il.