החוף לפריקה והעמסת כלי שיט נפתח החל מ 28.5.20. פריקה והעמסה קלה של כלי מוסדרת ובטוחה בחוף יעודי שמוסדר לבעלי מנויים.